Przetargi.pl
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frampol oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

Burmistrz Frampola ogłasza przetarg

 • Adres: 23-440 Frampol, Radzięcka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6857509 w. 38 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Frampola
  Radzięcka 8
  23-440 Frampol, woj. lubelskie
  tel. 84 6857509 w. 38, fax. -
  REGON: 53785200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umframpol.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frampol oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców z terenu gminy Frampol oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r. i ich zagospodarowanie w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub, w przypadku jej braku, we wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego” instalacjach zastępczych oraz przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania odpadów zgodnie z „zasadą bliskości”, opisaną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), tj. do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Usługa obejmuje także: a) zakup i dostawę pojemników i worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych, utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, b) odbiór przeterminowanych leków z pojemników rozmieszczonych w punktach aptecznych oraz zużytych baterii z pojemników rozmieszczonych w budynkach placówek oświatowych i w budynkach administracji publicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia; b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frampol, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 2.Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) – o ile ofertę składa pełnomocnik; 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach