Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska z trawy naturalnej – system automatycznego podlewania (nawadniania), w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 19

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 20609 Lublin, ul. Filaretów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 51 00 , fax. 81 466 51 01
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Filaretów 44
  20609 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 51 00, fax. 81 466 51 01
  REGON: 6097276500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska z trawy naturalnej – system automatycznego podlewania (nawadniania), w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska z trawy naturalnej – system automatycznego podlewania (nawadniania), w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 19. Zakres robót określony został w Dokumentacji projektowej, na którą składają się: Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia, Projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary robót, przy czym w zakres prac wchodzi: - wykonanie instalacji systemu automatycznego nawadniania boiska głównego, montaż orurowania; - wykonanie dostawy i montażu urządzeń, - przebudowa instalacji i wykonanie podłączenia w istniejącej studni głębinowej; - przebudowa linii zasilających rozdzielnice elektryczne wraz z zasilaniem pompy głębinowej; - przeniesienie istniejących rozdzielnic elektrycznych kolidujących z projektowanych zagospodarowaniem; - wykonanie instalacji oraz rozdzielnicy sterowania zraszaczami boiska górnego; - wykonanie instalacji sterowania nawadnianiem boiska górnego i boisk dolnych (treningowych) oraz układu zabezpieczającego przed równoczesnym załączeniem innych systemów; - wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej oraz instalacji połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych; - zabezpieczenie istniejących obiektów oraz infrastruktury technicznej; - uruchomienie instalacji, próby i regulację, - przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące użytkowania wszystkich urządzeń, - sporządzenie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, - usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót, odtworzenie terenu w miejscu i sąsiedztwie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, w szczególności wykonanie nowej nawierzchni boiska na przekopach przy użyciu trawy z rolki (produkt dedykowany dla boisk piłkarskich, zgodny z DIN 18035-4). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W prowadzonym postępowaniu nie występuje taka okoliczność.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Dokument określony powyżej składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. II. Dokumenty składane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu wymienione w pkt 6.1. oraz 6.2. SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 6.3. SIWZ a także formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. 4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Z treści pełnomocnictwa winien dokładnie wynikać zakres umocowania. Pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym również Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. III. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie i dokumenty wskazane w pkt 6.1. ppkt. 1) oraz w pkt 6.3. ppkt. 1) SIWZ. Dokument określony w pkt 6.2. SIWZ składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Pozostałe dokumenty wymienione pkt 6.1. oraz pkt 6.3. SIWZ wymagane będą od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach