Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest usługa fizycznej ochrony obiektów i terenu Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 24100 Puławy, ul. Bema
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 45 02 223
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Bema 1
  24100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 45 02 223
  REGON: 43120573100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa fizycznej ochrony obiektów i terenu Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa fizycznej ochrony obiektów i terenu Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia , określone przepisami ustawy z 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia ( Dz. U z 2016 r. pozycja 1432 )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach