Przetargi.pl
zakup paliw płynnych i olei niezbędnych do obsługi sprzętu i pojazdów będących na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22400 Zamość, ul. Szczebrzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 396 332 , fax. 846396332
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Szczebrzeska 69
  22400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 396 332, fax. 846396332
  REGON: 95037174900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup paliw płynnych i olei niezbędnych do obsługi sprzętu i pojazdów będących na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot przetargu obejmuje zakup niżej wymienionych asortymentów : - olej napędowy - 43 000 L. - benzyna bezołowiowa Pb-95 - 7 000 L. - Lux (opak. 5L) - 35 szt. - Turdus 15W/40 (opak. 5L) - 45 szt. - Superol Alanda 15W/40 (opak. 5L) - 10 szt. - STIHL (opak. 5L) - 4 szt. - Smar ŁT-43(opak. 9kg) - 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz oferty (na załączonym druku) b) Kosztorysy ofertowe zawierające ceny jednostkowe netto i ceny ofertowe netto oraz brutto (wypełnione ściśle wg załączonego wzoru w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach