Przetargi.pl
Budowa 47 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wojsławice w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Wojsławice ogłasza przetarg

 • Adres: 22120 Wojsławice, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 669 102 , fax. 825 669 102
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojsławice
  ul. Rynek 30
  22120 Wojsławice, woj. lubelskie
  tel. 825 669 102, fax. 825 669 102
  REGON: 11019798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugwojslawice.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa 47 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wojsławice w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wojsławice w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, uszczegółowioną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – PFU2 (załącznik nr 6 do SIWZ). Przedmiotem zamówienia są prace polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013 na terenie gminy Wojsławice w ilości 47 sztuk. Oferowana oczyszczalnia przydomowa musi pracować całkowicie bez zużycia energii elektrycznej. Powyższy warunek dotyczy wyłącznie technologii oczyszczania ścieków w zbiorniku/zbiornikach oczyszczalni. W celu prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni, instalacja elektryczna wymagana jest w przypadku montażu przepompowni ścieków. Nie dopuszcza się zmiany technologii pracy PBOŚ. Wykonawca projektując musi zapewnić miejsce poboru ścieków surowych i oczyszczonych. Zaprojektowane i zainstalowane urządzenia muszą charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami w zakresie przepustowości: Typ A – do 4 RLM – minimalna przepustowość 0,6 m3/d Typ B – do 6 RLM – minimalna przepustowość 0,9 m3/d Typ C – do10 RLM – minimalna przepustowość 1,5 m3/d Wykaz nieruchomości wraz z numerami działek, oraz mapą podglądową stanowi załącznik graficzny (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości bądź rezygnacji właściciela nieruchomości z budowy, Zamawiający wskaże nową lokalizację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku braku możliwości wybudowania 47 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie ilości faktycznie wybudowanych oczyszczalni ścieków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3–ch dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie składa ww. dokument.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach