Przetargi.pl
Dostawa różnych produktów farmaceutycznych

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22400 Zamość, ul. Peowiaków
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 775 000 , fax. 846 385 145
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
  ul. Peowiaków 1
  22400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 775 000, fax. 846 385 145
  REGON: 95121753600026
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnych produktów farmaceutycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa różnych produktów farmaceutycznych których szczegółowy opis i zakres zawarto w Załącznikach Nr 2 do SIWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 9 zadań – pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach