Przetargi.pl
Cykliczne dostawy oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Urzędu Gminy Leśniowice, Szkoły Podstawowej w Rakołupach i Gimnazjum w Sielcu od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Gmina Leśniowice ogłasza przetarg

 • Adres: 22122 Leśniowice, Leśniowice
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 567 54 94 , fax. 82 567 54 94
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leśniowice
  Leśniowice
  22122 Leśniowice, woj. lubelskie
  tel. 82 567 54 94, fax. 82 567 54 94
  REGON: 11019805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesniowice.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykliczne dostawy oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Urzędu Gminy Leśniowice, Szkoły Podstawowej w Rakołupach i Gimnazjum w Sielcu od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do niżej wymienionych kotłowni w gminie Leśniowice: - budynek Urzędu Gminy Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice – do 16 000 litrów rocznie, wielkość zbiornika 3000 l. - budynek szkoły podstawowej w Rakołupach, Rakołupy Duże 5A, 22-122 Leśniowice – do 13 000 litrów rocznie, wielkość zbiornika 4000 l. - budynek gimnazjum w Sielcu, Sielec 67A, - do 11 000 litrów rocznie, wielkość zbiornika 4800 l. realizowane w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dostarczony olej powinien posiadać następujące parametry określone w obowiązującej normie jakościowej PN-C-96024:L1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, należy wykazać: 1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy. 2.Decyzja zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami na podstawie art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. a) Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 3.Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach