Przetargi.pl
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin

Miasto Dęblin ogłasza przetarg

 • Adres: 08530 Dęblin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 883-00-01 , fax. 081 880-19-11
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Dęblin
  ul. Rynek 12
  08530 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 081 883-00-01, fax. 081 880-19-11
  REGON: 43101941900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze śmietniczek miejskich, zgodnie z wykazem oraz częstotliwością określonymi poniżej: a) ul. Warszawska, ul. Niepodległości, ul. Kocka, ul. Okólna, ul. PCK, ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. Wąska, skwery przed budynkiem Urzędu Miasta, skwer przy placu Orląt Dęblińskich, Targowisko Miejskie przy ul. Niepodległości – trzy razy w tygodniu, w poniedziałek, środę i piątek w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia oraz pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w okresie od 1 maja do 31 października, b) ul. 15 Pułku Piechoty Wilków, ulice w os. 15 Pułku Piechoty Wilków, ul. Stężycka, ul. Wiślana, os. Wiślana, ul. Stara, ul. Dworcowa, ul. Kościuszki, ul. Kwiatowa, ul. Żeromskiego, ul. Michalinowska, ul. Staszica, ul. Sienkiewicza, ul. Podchorążych, ul. Asnyka, ul. 1-go Maja, ul. Lipowa, os. Stawy, ul. Krasickiego, ul. Wesoła, ul. Wiejska, ul. Prusa, os. Lotnisko, ul. Spacerowa, ul. Szpitalna, ul. Jagiellończyka, os. Jagiellońskie, ul Środkowa – dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i piątek. 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego, z częstotliwością – raz w tygodniu w poniedziałek. 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Targowisk Miejskich, z częstotliwością: a) Targowisko Miejskie „Mój Rynek”, przy ul. Niepodległości w Dęblinie, zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 646/5, 646/6 oraz 646/7 w obrębie 1-Dęblin – raz w tygodniu w poniedziałek. b) Tymczasowe Targowisko Miejskie, przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie, zlokalizowane na części działki o numerze ewidencyjnym 4057/5 w obrębie 1-Dęblin – raz w tygodniu w poniedziałek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. b) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 24 w związku z art. 233 oraz art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. c) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wg. załącznika nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach