Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20137 Lublin, ul. Marii Koryznowej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081466 53 00 , fax. 081 466 53 01
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Marii Koryznowej
  20137 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081466 53 00, fax. 081 466 53 01
  REGON: 416541300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie – załatwienie wszelkich formalności związanych z pogrzebem. Szczegółowy zakres i wielkość usługi określony został w załączniku nr 1.1. i 1.2. – Wycena Wykonawcy do SIWZ. Zamówienie jest podzielone na dwie części: Część nr 1 – Kompleksowe usługi pogrzebowe - pochówek osoby dorosłej Część nr 2 – Kompleksowe usługi pogrzebowe – pochówek dziecka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98371000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 4). Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz Wycena Wykonawcy załącznik nr 1.1 – 1.2 w zależności od wybranej części zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach