Przetargi.pl
Usługi inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rewitalizacja wzgórza zamkowego - najstarszej części miasta Sanoka (II etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku)

Muzeum Historyczne w Sanoku ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-13 4641366,4630609 , fax. 0-13 4641366,4630609
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historyczne w Sanoku
  ul. Zamkowa 2 2
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 0-13 4641366,4630609, fax. 0-13 4641366,4630609
  REGON: 00028634400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.ires.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rewitalizacja wzgórza zamkowego - najstarszej części miasta Sanoka (II etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rewitalizacja wzgórza zamkowego - najstarszej części miasta Sanoka (II etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku), w następujących specjalnościach i w następującym zakresie: Zadanie nr 1: Pełnienie funkcji głównego inspektora nadzoru w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej - w zakresie robót konstrukcyjno budowlanych oraz architektury obiektu Usługa polegać będzie na: Wykonywaniu zakresu praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - art. 25-26 (Dz.U. z 2006 nr 156 poz 1118 z pźn. zm.) oraz wykonywanie następujących czynności: 1) Kontrolowanie zgodności realizacji zadania pod względem architektury oraz robót konstrukcyjno-budowlanych z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o roboty budowlane 2) Kontrolowanie zgodności dostaw materiałów budowlanych i wyrobów o parametrach zgodnych z dokumentacją (parametry należy sprawdzać przed wbudowaniem materiałów) 3) Kontrolowanie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów przed wbudowaniem materiałów 4) Udział w czynnościach uzgadniania harmonogramu robót budowlanych 5) Czuwania nad terminową realizacją robót budowlanych zgodnie z harmonogramem 6) Obecności na budowie stosownie do potrzeb (przy robotach ulegających zakryciu - codziennie) - nie mniej niż trzy razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego 7) Uczestniczenia w czynnościach odbioru robót, zatwierdzania protokołów odbioru robót, sprawdzania i zatwierdzania kosztorysów powykonawczych, sprawdzanie innych dokumentów przekazywanych do odbioru tj. certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty przy każdym odbiorze częściowym oraz dodatkowo przy odbiorze końcowym - dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja zrealizowanych obiektów, potwierdzanie kompletności przekazywanej dokumentacji 8) Rozliczania finansowego każdego etapu robót, potwierdzanie, iż wszystkie roboty danego etapu zostały wykonane 9) W przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania robót dodatkowych w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych - przygotowywanie protokołów konieczności oraz kosztorysów inwestorskich dla robót dodatkowych 10) Pomoc inwestorowi w zakresie zlecania i koordynowania prac związanych ze zmianami dokumentacji projektowej jeżeli taka zmiana okaże się niezbędna na skutek okoliczności nie możliwych wcześniej do przewidzenia i na skutek konieczności prawidłowej realizacji zadania 11) Prowadzenia wpisów do dziennika budowy będącego w posiadaniu kierownika budowy i sprawdzania rzetelności prowadzonych przez kierownika budowy wpisów do dziennika budowy 12) Współpracy między inspektorami różnych specjalności w celu prawidłowej realizacji inwestycji 13) Współpraca z projektantami architektury i konstrukcji Zadanie nr 2: Pełnienie funkcji pomocniczego inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - w zakresie robót konstrukcyjno budowlanych jako usługi pomocnicze dla inspektora nadzoru o którym mowa w zadaniu 1, a jednocześnie sprawowanie funkcji koordynatora wszystkich czynności inspektorów nadzoru na budowie Usługa polegać będzie na: Wykonywaniu zakresu praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - art. 25 (pomocniczo we współpracy z inspektorem o którym mowa w zadaniu nr 2) i art. 27 (Dz.U. z 2006 nr 156 poz 1118 z pźn. zm.) oraz wykonywanie następujących czynności: 1) Pomoc w kontrolowaniu zgodności realizacji zadania - robót konstrukcyjno-budowlanych z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o roboty budowlane i współpraca w tym przedmiocie z głównym inspektorem nadzoru w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej 2) Pomoc w kontrolowaniu zgodności dostaw materiałów budowlanych i wyrobów o parametrach zgodnych z dokumentacją i współpraca w tym przedmiocie z głównym inspektorem nadzoru w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej (parametry należy sprawdzać przed wbudowaniem materiałów) 3) Pomoc w kontrolowaniu certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów przed wbudowaniem materiałów i we współpracy z głównym inspektorem nadzoru w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej 4) Pomoc w czynnościach uzgadniania harmonogramu robót budowlanych 5) Obecności na budowie stosownie do potrzeb - nie mniej niż trzy razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego 6) Wstępna weryfikacja i analiza dokumentów przekazanych przez wykonawcę robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych, przekazanie właściwych dokumentów (kosztorysy powykonawcze, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, a przy odbiorze końcowym również sporządzone inwentaryzacje) właściwym inspektorom nadzoru do sprawdzenia i akceptacji przed odbiorem, 7) Uczestniczenia w czynnościach odbioru robót, zatwierdzaniu protokołów odbioru robót, pomoc inspektorowi głównemu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w sprawdzaniu kosztorysów powykonawczych oraz innych dokumentów przekazywanych do odbioru tj. certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów przy każdym odbiorze częściowym, a przy odbiorze końcowym dodatkowo dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji zrealizowanych obiektów 8) Pomoc w rozliczaniu finansowym każdego etapu robót 9) W przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania robót dodatkowych w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych - pomoc w przygotowywaniu protokołów konieczności oraz kosztorysów inwestorskich dla robót dodatkowych 10) Koordynacja czynności wszystkich inspektorów nadzoru na budowie w tym poprzez organizację spotkań i narad roboczych na budowie lub w siedzibie inwestora 11) Współpraca między inspektorami różnych specjalności w celu prawidłowej realizacji inwestycji, w tym w szczególności z głównym inspektorem w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej 12) Ustalanie terminów spotkań roboczych i powiadamianie o tych terminach uczestników procesu budowlanego 13) Przygotowanie kompletnej dokumentacji do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz zgłoszenia do użytkowania obiektu (zgodnie z właściwymi pozwoleniami na budowę) 14) Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót stosownym inspekcjom, służbom i strażom oraz uczestniczenie we wszystkich czynnościach kontrolnych stosownych służb, inspekcji i straży oraz powiadamianie o czynnościach kierownika budowy, inspektorów nadzoru poszczególnych branż oraz inwestora 15) W przypadku zmiany dokumentacji projektowej - wnioskowanie o zgodę na dokonanie zmian w projekcie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz w przypadku jeśli zmiana jest istotna - wnioskowanie o zmianę pozwolenia na budowę, a w przypadku kiedy zmiany dokumentacji projektowej wymagają zgłoszenia - zgłaszanie wykonania robót właściwym organom, uzgodnienia zmian z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wnioskowanie o zmiany decyzji o warunkach zabudowy (jeśli zajdzie taka potrzeba) 16) Pomoc inwestorowi w zakresie zlecania i koordynowania prac związanych ze zmianami dokumentacji projektowej, jeśli taka zmiana okaże się niezbędna na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia i na skutek konieczności prawidłowej realizacji zadania 17) inna współpraca z właściwymi organami o których mowa w ustawie prawo budowlane w celu prawidłowego przebiegu procesu budowy 18) współpraca z projektantami architektury i konstrukcji Zadanie nr 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie wykonania instalacji C.O. , wentylacji i klimatyzacji, instalacji wod-kan Usługa polegać będzie na: Wykonywaniu zakresu praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - art. 25-26 (Dz.U. z 2006 nr 156 poz 1118 z pźn. zm.) oraz wykonywanie następujących czynności: 1) Kontrolowanie zgodności realizacji zadania - robót w zakresie instalacji c.o., wod-kan, wentylacji i klimatyzacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o roboty budowlane 2) Kontrolowanie zgodności dostaw urządzeń technicznych i innych materiałów instalacyjnych o parametrach zgodnych z dokumentacją (parametry należy sprawdzać przed wbudowaniem urządzeń i materiałów instalacyjnych) 3) Kontrolowanie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów przed wbudowaniem urządzeń i materiałów instalacyjnych 4) Udział w czynnościach uzgadniania harmonogramu robót budowlanych w zakresie instalacji objętych nadzorem 5) Czuwania nad terminową realizacją robót instalacyjnych objętych nadzorem zgodnie z harmonogramem, 6) Obecności na budowie w okresie realizacji instalacji zgodnie z harmonogramem stosownie do potrzeb ( w zakresie instalacji ulegających zakryciu - codziennie) - nie mniej niż trzy razy oraz na każde wezwanie Zamawiającego 7) Uczestniczenia w czynnościach odbioru robót, zatwierdzania protokołów odbioru robót, sprawdzania i zatwierdzania kosztorysów powykonawczych, sprawdzanie innych dokumentów przekazywanych do odbioru tj. certyfikatów, deklaracji zgodności przy każdym odbiorze częściowym i dodatkowo dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji zrealizowanych instalacji przy odbiorze końcowym 8) Rozliczania finansowego każdego etapu robót, potwierdzanie, iż wszystkie roboty danego etapu zostały wykonane 9) W przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania robót dodatkowych w zakresie robót instalacyjnych objętych nadzorem - przygotowywanie protokołów konieczności oraz kosztorysów inwestorskich dla robót dodatkowych 10) Pomoc inwestorowi w zakresie zlecania i koordynowania prac związanych ze zmianami dokumentacji projektowej, jeśli taka zmiana okaże się niezbędna na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia i na skutek konieczności prawidłowej realizacji zadania 11) Prowadzenia wpisów do dziennika budowy będącego w posiadaniu kierownika budowy i sprawdzania rzetelności prowadzonych przez kierownika budowy wpisów do dziennika budowy 12) Współpracy między inspektorami różnych specjalności w celu prawidłowej realizacji inwestycji 13) Współpraca z projektantami w branży c.o., wod-kan, wentylacji mechanicznej Zadanie nr 4: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - w zakresie wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetlenia zewnętrznego, w tym: siły, światła, telefonicznej, komputerowej i odgromowej, systemu sygnalizacji pożarowej (SAP), systemu sygnalizacji włamaniowej (SSWiN), systemu monitoringu (CCTV) Usługa polegać będzie na: Wykonywaniu zakresu praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - art. 25-26 (Dz.U. z 2006 nr 156 poz 1118 z pźn. zm.) oraz wykonywanie następujących czynności: 1) Kontrolowanie zgodności realizacji zadania - robót w zakresie instalacji elektrycznych, SSWiN, CCTV, SAP - z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o roboty budowlane 2) Kontrolowanie zgodności dostaw urządzeń technicznych i innych materiałów instalacyjnych o parametrach zgodnych z dokumentacją (parametry należy sprawdzać przed wbudowaniem urządzeń i materiałów instalacyjnych) 3) Kontrolowanie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów przed wbudowaniem urządzeń i materiałów instalacyjnych 4) Udział w czynności uzgodnienia harmonogramu robót budowlanych w zakresie instalacji objętych nadzorem 5) Czuwania nad terminową realizacją robót instalacyjnych objętych nadzorem zgodnie z harmonogramem, 6) Obecności na budowie w okresie realizacji instalacji objętych nadzorem stosownie do potrzeb (w zakresie instalacji ulegających zakryciu - codziennie) - nie mniej niż trzy razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego 7) Uczestniczenia w czynnościach odbioru robót, zatwierdzania protokołów odbioru robót, sprawdzania i zatwierdzania kosztorysów powykonawczych, sprawdzanie innych dokumentów przekazywanych do odbioru tj. certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów 8) Rozliczania finansowego każdego etapu robót, potwierdzanie, iż wszystkie roboty danego etapu zostały wykonane zgodnie z harmonogramem 9) W przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania robót dodatkowych w zakresie robót instalacyjnych objętych nadzorem - przygotowywanie protokołów konieczności oraz kosztorysów inwestorskich dla robót dodatkowych 10) Pomoc inwestorowi w zakresie zlecania i koordynowania prac związanych ze zmianami dokumentacji projektowej, jeśli taka zmiana okaże się niezbędna na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia i na skutek konieczności prawidłowej realizacji zadania 11) Prowadzenia wpisów do dziennika budowy będącego w posiadaniu kierownika budowy i sprawdzania rzetelności prowadzonych przez kierownika budowy wpisów do dziennika budowy 12) Współpracy między inspektorami różnych specjalności w celu prawidłowej realizacji inwestycji 13) Współpraca z projektantem branży elektrycznej 2. Opis zadania pn. Rewitalizacja wzgórza zamkowego - najstarszej części miasta Sanoka (II etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku). Zadanie obejmuje : 2.1. W zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych: a) dobudowa piwnic do zamku w Sanoku - piwnice pod powierzchnią dziedzińca zamkowego o ogólnej powierzchni użytkowej 883,60 m2 b) dobudowa podziemnego rezerwatu archeologicznego - rezerwat w którym mają zostać udostępnione relikty dawnych zabudowań Sanoka (średniowieczne mury) o ogólnej powierzchni zabudowy (część podziemna) - 154,99 m2 c) Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nawierzchni - ogólna powierzchnia nawierzchni około 2 776 m2 nawierzchni d) zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie zieleni - na pozostałej części działki nr 627 Sanok-Śródmieście e) budowa muru zachodniej części dziedzińca zamkowego - ok. 432m2 muru z kamienia f) budowa drewnianych wiat przy murze- 3 szt. drewnianych wiat krytych gontem g) budowa drewnianego ganku zewnętrznego przy zamku - 1 szt. drewnianego ganku przy frontowej ścianie zamku - przeznaczenie: dodatkowa atrakcja turystyczna h) dobudowa 1 kondygnacji wieży - podniesienie istniejącej wieży (około 100 m2 powierzchni użytkowej) o 1 kondygnację wraz z wykonaniem schodów prowadzących na wieżę - przeznaczenie: tras widokowy i) remont elewacji zamku poprzez hydrofobizację i uzupełnienie spoinowań wraz z wymianą części stolarki okiennej oraz konserwacją i uszczelnieniem stolarki okiennej - 1042 m2 elewacji i ok. 85 m2 zakonserowanych i uszczelnionych okien. 1 szt. okna skrzynkowego wymienionego, 1 szt. drzwi zewnętrznych dębowych wymienionych j) Remont elewacji budynku magazynowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - około 352 m2 elewacji odnowionej, około 35 m2 murków i schodów odnowionych, 22 m2 odnowionych kominów i ok. 60 m2 wymienionych okien i drzwi k) Remont istniejących ogrodzeń - około 126 mb wyremontowanych ogrodzeń (wykonanie nowych przęseł, tynkowanie słupów, wykonanie nowych barier stalowych) 2.2. W zakresie instalacji elektrycznych a) Instalacje elektryczne wewnętrzne w dobudowanych piwnicach i rezerwacie b) sieć teletechniczna i komputerowa wraz z dostawą sprzętu multimedialnego do sali konferencyjnej c) Oświetlenie zewnętrzne d) rozdzielnia zasilania głównego, montaż UPS, montaż agregatu 3-5 KW, skrzynka oświetlenia zewnętrznego e) Instalacja odgromowa piwnic f) Instalacja kamer, systemu alarmu pożarowego, systemu alarmu napadowego w tym zewnętrzne sieci teletechniczne(niskoprądowa) 2.3. W zakresie instalacji sanitarnych: a) Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja b) Instalacja C.O. wewnętrzna c) Instalacja wod-kan wewnętrzna i odcinek instalacji wod-kan zewnętrznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga złożenia wadium w wysokości : 2000 zł - dla zadania nr 1 1000 zł - dla zadania nr 2 200 zł - dla zadania nr 3 400 zł - dla zadania nr 4 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Sanoku Nr konta: 23 1240 2340 1111 0010 2929 2892 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.ires.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach