Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Poręby Dymarskie gmina Cmolas i Płazówka gmina Dzikowiec

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2275880 , fax. 017 2271523
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kolbuszowski
  ul. 11 Listopada 10 10
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 017 2275880, fax. 017 2271523
  REGON: 69058138200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Poręby Dymarskie gmina Cmolas i Płazówka gmina Dzikowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Poręby Dymarskie gmina Cmolas i Płazówka gmina Dzikowiec zgodnie z warunkami technicznymi ( zał. 7a i 7 b do SIWZ). Zamówienie udzielane w częściach: 1.1. część I zamówienia: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Poręby Dymarskie gmina Cmolas Dane ogólne: Poręby Dymarskie - powierzchnia ogólna - 2123 ha - powierzchnia PGL - 1051 ha - powierzchnia opracowania - 1072 ha - ilość działek ogółem - 2061 - ilość działek PGL - 71 - ilość działek do opracowania - 1990 - ilość jednostek rejestrowych - 486 - ilość budynków - 900 - mapa ewidencji gruntów skala 1: 2000 - 25 ark map, - mapa zasadnicza 1: 2000 - 25 ark map, 1:500 - 7 ark map. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. 7 a do SIWZ Warunki techniczn 1.2. część II zamówienia: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków metodą nowego pomiaru, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Płazówka gmina Dzikowiec Dane ogólne: Płazówka - powierzchnia - 293 ha - powierzchnia PGL - 47 ha - ilość działek - 611 - ilość jednostek rejestrowych - 174 - ilość budynków - 140 - mapa ewidencji gruntów skala 1: 2880 - 3 ark map, - mapa sytuacyjno - wysokościowa (tereny budowlane około 40ha) 1: 2000 - 9 ark Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. 7b do SIWZ Warunki techniczne-I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713540004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium wysokości- dla części I zadania 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100), dla części II zadania 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące zł 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.kolbuszowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach