Przetargi.pl
Zakup tarcicy iglastej jodłowej obrzynanej w ilości 29,62 m3 z przeznaczeniem na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2286R Majdan - Roztoki Górne- gr. państwa w km 1+050 w m. Majdan

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-606 Baligród, ul. Bieszczadzka 40
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4684012 , fax. 013 4684012
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie
  ul. Bieszczadzka 40 40
  38-606 Baligród, woj. podkarpackie
  tel. 013 4684012, fax. 013 4684012
  REGON: 37109082000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-leski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup tarcicy iglastej jodłowej obrzynanej w ilości 29,62 m3 z przeznaczeniem na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2286R Majdan - Roztoki Górne- gr. państwa w km 1+050 w m. Majdan
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup tarcicy iglastej jodłowej obrzynanej w ilości 29,62 m3 z przeznaczeniem na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2286R Majdan - Roztoki Górne- gr. państwa w km 1+050 w m. Majdan z tego : 1. Bale iglaste jodłowe strugane dwustronnie 260mm x 260mm - dł. 3,90 m ( szt. 14) - 3,69 m3 2. Bale iglaste jodłowe strugane dwustronnie 260 mm x 260 mm -długość 3,60 m ( szt.26) - 6,33 m3 3. Tarcica iglasta jodłowa obrzynana 100 mm x 200 mm - długość od 3,0m do 6,0 m - 10,24 m3 4. Tarcica iglasta jodłowa obrzynana 50 mm x 200 mm - długość 3,20 m ( szt. 172) - 5,50 m3 5. Tarcica iglasta jodłowa obrzynana 100 mm x 150 mm - długość 6,0 m ( szt. 6) - 0,55 m3 6. Krawędziak iglasty jodłowy obrzynany 140 mm x 140 mm -długość 6,0 m ( szt.17) - 2,0 m3 7. Tarcica iglasta jodłowa obrzynana 50 mm x 200 mm - długość 5,0 m ( szt.14) - 0,70 m3 8. Łata obrzynana jodłowa 70 mm x 70 mm - długość od 3,0m do 6,0 m - 0,21 m3 9. . Łata obrzynana jodłowa 100 mm x 50 mm - długość od 3,0m do 6,0 m - 0,40 m3 Razem : 29,62 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 034110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-leski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach