Przetargi.pl
Doposażenie baz dydaktycznych szkół, na potrzeby realizacji projektu - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg

 • Adres: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4353012 w. 122 , fax. 13 4353012
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejsce Piastowe
  ul. Dukielska 14 14
  38-430 Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie
  tel. 13 4353012 w. 122, fax. 13 4353012
  REGON: 37044058300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie baz dydaktycznych szkół, na potrzeby realizacji projektu - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Miejsce Piastowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu w szkołach: Szkoła Podstawowa w Głowience, Szkoła Podstawowa w Łężanach, Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym, Szkoła Podstawowa w Rogach, Szkoła Podstawowa w Targowiskach, Szkoła Podstawowa w Widaczu, Szkoła Podstawowa we Wrocance i Szkoła Podstawowa w Zalesiu. Doposażenie będzie realizowane w ramach projektu: - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów dydaktycznych w oddzielnych pakietach dla każdej ze Szkół. Wszystkie dostarczone materiały będą fabrycznie nowe, będą mieć atesty wymagane dla pomocy szkolnych. Dodatkowo Wykonawca wykona trwałe oznaczenie każdego dostarczonego przedmiotu poprzez zamieszczenie naklejki samoprzylepnej. Wzór i wielkość oznaczeń zawiera Załącznik nr 2 do specyfikacji. Wykonawca zakupi i dostarczy materiały do miejsca przeznaczenia na terenie Gminy Miejsce Piastowe własnym transportem i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków na parterze. Miejscem dostarczenia materiałów będą budynki szkolne: Szkoła Podstawowa w Głowience, SP w Łężanach , SP w Miejscu Piastowym, SP w Rogach, SP w Targowiskach, SP w Widaczu, SP we Wrocance, SP w Zalesiu .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.miejscepiastowe.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach