Przetargi.pl
usługę udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Gmina Potęgowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 115 072 , fax. 598 115 072
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Potęgowo
  ul. Kościuszki 5
  76-230 Potęgowo, woj. pomorskie
  tel. 598 115 072, fax. 598 115 072
  REGON: 77097984900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.potegowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługę udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Dane wyjściowe Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów: a) kwota kredytu ogółem: 2.337.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy zł 0/100); b) uruchomienie kredytu nastąpi w transzach w dniach od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego, określających kwotę wypłaty (Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania całej kwoty kredytu jednorazowo); Zamawiający wymaga, aby czas udostępnienia kredytu nie był dłuższy niż 3 dni od dnia złożenia zapotrzebowania. c) ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 31.12.2020; d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; Zamawiający zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. e) spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Gminy w terminie do 31.12.2036; f) ustala się okres karencji w spłacie kredytu (kapitału) do 31.01.2022. Spłata pierwszej raty nastąpi dnia 31.01.2022; g) sposób spłaty kredytu (kapitału) - w ratach miesięcznych stałych, spłata odsetek - malejąco, h) odsetki naliczane będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku; odsetki (w ofercie) należy uwzględnić od przewidywanej daty początkowej wykorzystania kredytu, tj. dnia 21.04.2020. i) marża bankowa i prowizja nie mogą być pobierane jednorazowo, lecz mają być wkalkulowane w raty miesięczne; j) spłata odsetek następowała będzie w ratach miesięcznych i zakończy się z chwilą całkowitej spłaty kredytu, tj. w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy; k) forma zabezpieczenia kredytu przez Kredytobiorcę: weksel własny „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej lub dokumentu równoważnego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach