Przetargi.pl
Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-748 Gdańsk, Chmielna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 078 200, , fax. 583 018 459
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 078 200, , fax. 583 018 459
  REGON: 00001775600514
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych wymienionych w punkcie 2 z zastrzeżeniem punktu 3. 2.Adresy jednostek Oddziału ZUS w Gdańsku: 1) Inspektorat Gdańsk-Śródmieście, ul. Chlebnicka 3/8, 80-830 Gdańsk; 2) Inspektorat w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 29A, 82-500 Kwidzyn; 3) Inspektorat w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9B, 83-400 Kościerzyna; 4) Inspektorat w Sztumie, ul. Mickiewicza 34, 82-400 Sztum; 5) Inspektorat w Starogardzie Gdańskim, ul. Piłsudskiego 4, 83-200 Starogard Gdański; 6) Inspektorat w Malborku, ul. Dworcowa 1B, 82-200 Malbork; 7) Punkt Informacyjny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański; 8) Inspektorat w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 7, 83-000 Pruszcz Gdański; 9) Inspektorat Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Tuwima 9, 80-210 Gdańsk; 10) Biuro Terenowe w Sopocie, Al. Niepodległości 796, 81-805 Sopot; 11) Inspektorat w Gdyni, ul. Władysława IV 24, 81-364 Gdynia; 12) Inspektorat w Kartuzach, ul. Ceynowy 5, 83-300 Kartuzy; 13) Inspektorat w Tczewie, ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew; 14) Inspektorat w Pucku, ul. Orzeszkowej 3, 84-100 Puck; 15) Inspektorat w Wejherowie, ul. Sobieskiego 294, 84-200 Wejherowo; 16) Punkt Informacyjny w Rumi, ul. Starowiejska 9, 84-230 Rumia; 17) Obiekt Oddziału w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk; 18) Obiekt Oddziału w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 146 i 146 A, 80-865 Gdańsk; 3.W Punktach Informacyjnych w Rumi i Nowym Dworze Gdańskim wykonywane będzie tylko sprzątanie wewnątrz obiektu, określone w części B opisu przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli oferta Wykonawcy, o której mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3)Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składnych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z załączonych dokumentów. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy – Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach