Przetargi.pl
Usługa wykonania wycen nieruchomości

Gmina Miasto Koszalin Wydział Nieruchomości ogłasza przetarg

 • Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3488807 , fax. 94 3488765
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin Wydział Nieruchomości
  Rynek Staromiejski 6-7 6-7
  75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3488807, fax. 94 3488765
  REGON: 33092080200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania wycen nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 - Wycena nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności i prawa użytkowania wieczystego w celu zbycia jej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Przewidywana ilość wycen - 6 sztuk. Zadanie 2 - Wycena nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności w celu zbycia jej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Przewidywana ilość wycen - 2 sztuki. Zadanie 3 - Wycena nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego w celu zbycia jej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Przewidywana ilość wycen - 10 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koszalin.pl-Zamówienia publiczne-Wydział Nieruchomości-2012-Usługi na wycenę nieruchomości
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach