Przetargi.pl
Wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej części nieruchomości położonej w Mrzeżynie, działka nr 358/16

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. Potulicka 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 489 27 97, 489 27 98 w. 108 , fax. 91 488 74 95
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
  ul. Potulicka 2 2
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 489 27 97, 489 27 98 w. 108, fax. 91 488 74 95
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja Mienia Wojskowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej części nieruchomości położonej w Mrzeżynie, działka nr 358/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej części nieruchomości położonej w Mrzeżynie, działka nr 358/16, obręb 0022 Mrzeżyno (SZ1G/00042893/3), zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. zabudowy 319 m? wraz z wykonaniem inwentaryzacji budynku, w którym określona zostanie jego powierzchnia użytkowa oraz powierzchnia do celów podatkowych. Inwentaryzacja winna stanowić odrębny załącznik do operatu w formie graficznej. Dodatkowo należy określić wartość rynkową działki gruntu. 2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 1) sporządzenia operatu szacunkowego w dwóch egzemplarzach, w związku z przeznaczeniem nieruchomości do zbycia; 2) wykonanie dokumentacji fotograficznej wycenianej nieruchomości - fotografie w formacie JPG; 3) wykonanie aktualizacji lub potwierdzenia aktualności wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie do dwóch lat licząc od daty sporządzenia operatu; 4) wykonanie inwentaryzacji budynku, w którym określona zostanie jego powierzchnia użytkowa oraz powierzchnia do celów podatkowych. Inwentaryzacja winna stanowić odrębny załącznik do operatu w formie graficznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia (maksymalnie 21 dni)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach