Przetargi.pl
Wykonanie wycen w celu ustalenia odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz wartości poniesionych wszelkich majątkowych szkód w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1501)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Gospodarki Nieruchomościami ogłasza przetarg

 • Adres: 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 43 03 693 , fax. 91 43 45 362
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  ul. Wały Chrobrego 4 4
  70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 43 03 693, fax. 91 43 45 362
  REGON: 00051435400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wycen w celu ustalenia odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz wartości poniesionych wszelkich majątkowych szkód w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1501)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wycen w celu ustalenia odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz wartości poniesionych wszelkich majątkowych szkód w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1501) wraz z dokumentacją fotograficzną; z podziałem na 7 części (zadań). Uczestnictwo w postępowaniu o ustalenie odszkodowania, aż do ostatecznego zakończenia, w tym udział w rozprawach administracyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.uw.gov.pl/ogłoszenia/zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach