Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych

Urząd Miasta Szczecin ogłasza przetarg

 • Adres: 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4245102 , fax. 91 4245104
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Szczecin
  pl. Armii Krajowej 1 1
  70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4245102, fax. 91 4245104
  REGON: 00059982400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych.Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych: 1)część I - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni hotelarskich i obsługi konsumenta, 2)część II - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni hydrotechniki, 3)część III - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni nauki rysunku technicznego, 4)część IV - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni nauki zawodu fryzjer, 5)część V - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni nauki zawodu technik organizacji reklamy, 6)część VI - dostawa uchwytów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391620005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach