Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy na plac Zamawiającego 100 Mg (ton) drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 - 65

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. J. Piłsudskiego 18 18
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 384-20-56 , fax. 091 3842056
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach
  ul. J. Piłsudskiego 18 18 18
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 384-20-56, fax. 091 3842056
  REGON: 81177386900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.gryfice.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy na plac Zamawiającego 100 Mg (ton) drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 - 65
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy na plac Zamawiającego 100 Mg (ton) drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65 wraz z jej rozładunkiem. 2.Dostawa emulsji odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego minimum po 5 Mg (ton) jednorazowo. 3.Emulsja musi spełniać wymagania normowe zgodne z norma PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza. Zasady klasyfikacji kationowej emulsji asfaltowej. 4.Warunki dostaw: 1)dostawa na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 18 w m. Gryfice, 2)przetankowanie emulsji, przy użyciu pompy Wykonawcy do zbiorników Zamawiającego. 5.Wykonawca zobowiązany jest przed rozładunkiem emulsji do dostarczania do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach, dokumentów stwierdzających zgodność emulsji z normą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdp.gryfice.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach