Przetargi.pl
usługa wykonania przeglądu i konserwacji szklanych elewacji oraz szklanych zadaszeń zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina ogłasza przetarg

 • Adres: 90-135 Łódź, ul. Narutowicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 664 79 18 , fax. 0-42 664 79 70
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
  ul. Narutowicza
  90-135 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 664 79 18, fax. 0-42 664 79 70
  REGON: 27922600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa wykonania przeglądu i konserwacji szklanych elewacji oraz szklanych zadaszeń zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: A. oceny stanu technicznego szkła, wszystkich połączeń i mocowań szklanych tafli oraz stanu technicznego uszczelek i uszczelnień - w ramach tego zakresu Wykonawca opracuje opinię techniczną; B. wykonania prac naprawczych opisanych w ww. opinii technicznej; C. oceny stanu bezpieczeństwa szklanych elewacji i zadaszeń objętych przedmiotem zamówienia po wykonaniu czynności przeglądu i konserwacji - w ramach tego zakresu Wykonawca przekaże opinię/oświadczenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50760000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 1 do formularza oferty
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1) wypełnionego druku oferty (formularza), który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami 2) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 3) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 4) oświadczenie innego podmiotu, na którego zasobach opiera się Zamawiający

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach