Przetargi.pl
Obsługa, eksploatacja, modernizacja i konserwacja systemów i instalacji technicznych z utrzymaniem ich sprawnosći w Szpitalu Powiatowym w Radomsku / III procedura powtórzona/

Szpital Powiatowy w Radomsku ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48446854716 , fax. +48446854701
 • Data zamieszczenia: 2017-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Radomsku
  ul. Jagiellońska 36
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. +48446854716, fax. +48446854701
  REGON: 000313420
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.biz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa, eksploatacja, modernizacja i konserwacja systemów i instalacji technicznych z utrzymaniem ich sprawnosći w Szpitalu Powiatowym w Radomsku / III procedura powtórzona/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa, eksploatacja, modernizacja i konserwacja systemów i instalacji technicznych z utrzymaniem ich w ciągłej sprawności polegająca na: 1. Obsłudze technicznej systemów, instalacji, urządzeń wskazanych w Umowie zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcjami obsługi, DTR oraz obowiązującymi przepisami; 2. Bieżącym usuwaniu usterek i skutków awarii systemów, instalacji, urządzeń wskazanych w Umowie. Po otrzymaniu informacji o awarii lub jej zauważeniu przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie zawiadamia pracownika Sekcji Gospodarczej Zamawiającego; 3. Współpracy z Sekcją Gospodarczą Szpitala, również w relacjach z firmami zewnętrznymi obsługującymi instalacje budynkowe w zakresie przeglądów okresowych napraw, remontów, modernizacji ( modernizacja może polegać na budowie nowego gniazdka, montaż i instalacja nowych kamer, montowanie nowych czujników RCP, doprowadzenie podłączenia do kamer, doprowadzenia podłączenia do kurtyn powietrznych itp.) i eksploatacji związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Radomsku. Zamawiający wymaga, by Wykonawca na bieżąco informował go o wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszego punktu oraz wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania wszelkich czynności z Kierownikiem Sekcji Gospodarczej Zamawiającego; 4. Współpracy z elektrykami, hydraulikami, konserwatorami, informatykami, służbami bhp Zamawiającego lub osobami świadczącymi te usługi na innej podstawie na rzecz Zamawiającego; 5. Stałym nadzorze oraz obsłudze technicznej wszystkich urządzeń i instalacji znajdujących się pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Prowadzenie ksiąg rozruchowych i rewizyjnych urządzeń podlegających UDT. 6. Wykonawca wszystkie powierzone czynności wykonuje 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu/ przez okres obowiązywania umowy, co oznacza pobyt przynajmniej jednej osoby ze strony Wykonawcy w tym czasie w siedzibie Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia zaistniałej awarii niezwłoczne poinformowanie drogą e-mail na adres – s.gospodarcza@szpital.biz.pl. oraz sporządzenie notatki z przyczyn awarii oraz skutków awarii i przesłania jej na wskazany adres mailowy. Działania naprawcze muszą być na bieżąco konsultowane z Sekcją Gospodarczą Zamawiającego; 8. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy, wymiany części na nowe, Wykonawca będzie sporządzał szczegółowy wykaz części zamiennych oraz zakres czynności naprawczych niezbędnych do przywrócenia pełnej sprawności urządzeń, systemów zgodnie z punktami I,II,III,IV,V,VI,VIII,IX,X wynikającymi z załącznika A do umowy. Dostarczenie części leży po stronie Wykonawcy, na koszt Zamawiającego, przy czym zakup części może nastąpić dopiero po pisemnej akceptacji kosztów i zakresu przez Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego i dokonania naprawy przez Wykonawcę, Wykonawca ponosi koszty takiej naprawy wraz z kosztami części użytych do jej wykonania. Wykonawca może przystąpić do naprawy wymagającej wymiany części bez uprzedniej zgody na ich zakup przez Zamawiającego w przypadku gdy awaria zagraża życiu lub zdrowiu lub jej niezwłoczne nieusunięcie może spowodować szkodę w mieniu; 9. Ocena sprawności technicznej instalacji, systemów i urządzeń pod względem prawidłowej pracy oraz konieczności wymian części krytycznych niezbędnych do ich funkcjonowania; 10. Wykonywanie cyklicznych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producentów oraz kontrola stanu technicznego na polecenie Kierownika Sekcji Gospodarczej w celu weryfikacji poprawności pracy po awarii, przestoju, modernizacji lub w innym uzasadnionym przypadku; 11. Prowadzenie harmonogramów przeglądów wszystkich systemów, instalacji i urządzeń technicznych. Raporty oraz notatki służbowe i techniczne wraz z raportami z przeglądów okresowych składane będą przez Wykonawcę w sekretariacie Szpitala z jednoczesnym obowiązkiem wysłania drogą mailową na adres s.gospodarcza@szpital.biz.pl 12. Utrzymywanie wszystkich urządzeń i instalacji objętych umową w ciągłym ruchu; 13. Utrzymywanie ciągłości zasilania energią elektryczną budynków szpitala przy pomocy agregatów prądotwórczych będących własnością szpitala lub w jego posiadaniu; 14. Kompleksowa obsługa, konserwacja oraz przeglądy techniczne przeprowadzane zgodnie z punktami I,II,III,IV,V,VI,VIII,IX,X wynikającymi z załącznika A do umowy oraz z zaleceniami producenta urządzeń, instalacji i systemów wraz z utrzymaniem ich w ciągłym ruchu przy zachowaniu pełnej sprawności technicznej i technologicznej: a) Instalacje elektryczne szpitala w tym rozdzielnie, rozdzielnice elektryczne, zasilacze UPS, instalacje odgromowe i wszystkie pozostałe elementy tej instalacji; b) Instalacje oświetleniowe i oświetlenie wewnętrzne znajdujące się w budynkach szpitala oraz zewnętrzne znajdujące się na jego terenie wraz z oświetleniem awaryjnym, c) Systemu Sygnalizacji Pożaru ( SCHRACK), d) Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (VIGIL EVAS), e) Systemu Przyzywowego (SCHRACK), f) Systemu Kontroli Dostępu (ROGER), g) Systemu Domofonowego ( MIWI-URMET), h) rozbudowa, naprawa Sieci strukturalnej (TYCO) z wyłączeniem dostępu do danych logicznych, i) System wentylacji i klimatyzacji szpitalnej, BMS (TAC), w tym centrale nawiewno-wywiewne, rooftopy, rekuperatory i wszystkie pozostałe elementy tych systemów. j) Systemu włamania i napadu SSWiN (GALAXY), k) Systemu kamer i monitoringu, z wyłączeniem dostępu do rejestratorów, l) Instalacja kolektorów słonecznych, m) Klimatyzatory, skraplacze i agregaty wody lodowej, n) Stacja sprężarek i stacja próżni medycznej, o) Podczyszczalnia ścieków, p) Szlabany wjazdowy oraz wyjazdowy, wraz z instalacją; q) Kotłownia szpitalna z kotłami parowymi Viessmann Turbomat, r) Agregaty prądotwórcze. Sprzęt/ urządzenia, które są przedmiotem usługi nie obejmuje gwarancja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50760000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach