Przetargi.pl
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działal-ności rolniczej na terenie Gminy Warta

Gmina Warta ogłasza przetarg

 • Adres: 98-290 Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 828 70 00, , fax. 43 828 71 14
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Warta
  Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
  98-290 Warta, woj. łódzkie
  tel. 43 828 70 00, , fax. 43 828 71 14
  REGON: 73093454200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://warta.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działal-ności rolniczej na terenie Gminy Warta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych oraz siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 3.2 Zakres rzeczowy obejmuje: 3.2.1 ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych oraz siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 3.2.2 załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów folii rolniczych oraz siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, a także uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów; 3.2.3 transport odebranych odpadów folii rolniczej oraz siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów; 3.2.4 rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. 3.3 Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy został określony we wzorze umowy załącznik nr 8 do SIWZ 3.4 Oferta winna zawierać koszty transportu, unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. 3.5 Wykonawca w ramach realizacji zadania jest zobowiązany zapewnić transport dla pracownika Urzędu Miejskiego w Warcie na miejsce odbioru odpadów, dostosowanie terminu odbioru odpadów do godzin pracy Urzędu oraz dyspozycji pracownika potwierdzającego rzetelność wykonywanej usługi. 3.6 Kod odbioru odpadów: 02 01 04. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie zgłoszeń rolników: folia rolnicza – 290 Mg, siatka/sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag 50 Mg Razem ilość odbieranych odpadów ok. 340 Mg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł.) w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy PZP tj.: 9.1.1 pieniądzu; 9.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 9.1.3 gwarancjach bankowych; 9.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 9.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110 ze zmianami). 9.2 Oferta, która nie będzie zabezpieczona formą wadium wskazaną w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 9.3 Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2.1 Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ 7.4 Inne dokumenty złączane do oferty 7.4.1 Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 7.4.2 Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa; 7.4.3 Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.; 7.4.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów; 7.4.5 Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ ( jeżeli występują podwykonawcy). 7.4.6 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 7 do SIWZ) 7.4.7 W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, zaś w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 7.5 Dokumenty podmiotów zagranicznych 7.5.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-tej Polskiej, przedkłada dokument potwierdzający, że: 7.5.1.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.5.1.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 7.5.2 Dokument, o którym mowa w pkt 7.5.1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a dokumenty, o których mowa w 7.5.1.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7.5.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.5.2 stosuje się odpowiednio. 7.5.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach