Przetargi.pl
Dostawa kostki brukowe i krawężników

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Krótka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 547 611 , fax. 447 547 611
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
  ul. Krótka 1
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 447 547 611, fax. 447 547 611
  REGON: 59002807900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.opoczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kostki brukowe i krawężników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy p.n. „Dostawa kostki brukowe i krawężników”. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postępowania składa się dostawa niżej wymienionych materiałów: 1) Kostka Bohaton (dwuteowa, tetka) fazowana, grubość 8 cm, kolor szary, w szacunkowej ilości: 2 400 m2, w tym ok. 40 m2 połówki (zgodnie z normą PN-EN 1338:2003 i PN-EN 1338:2003/AC:2006); 2) Kostka Behaton (dwuteowa, tetka) fazowana, grubość 8 cm, kolor czerwony, w szacunkowej ilości: 1 500 m2, w tym ok. 20 m2 połówki (zgodnie z normą PN-EN 1338:2003 i PN-EN 1338:2003/AC:2006); 3) Krawężnik najazdowy, wymiary 15x22x100, kolor szary, w szacunkowej ilości 260 mb. (zgodnie z normą PN-EN 1340:2003 i PN-EN 1340:2003/AC:2006) 3. Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia winien być dostarczony w pierwszym gatunku. 4. Dostawa w/w materiałów stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje: sprzedaż, załadunek, transport oraz rozładunek na wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 5. Zamawiający wskazuje, iż podane w ust. 2 ilości są orientacyjne. W rzeczywistości wskazane ilości mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na paletach, które po opróżnieniu będą przygotowane do odbioru przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 7. Sposób realizacji dostaw: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sukcesywnych dostaw w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. 2) Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę bieżącą z określeniem ilości nastąpi e-mail’em na adres skrzynki pocztowej Wykonawcy podany w zawartej umowie. 3) Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzić złożone zamówienie w formie e-mail’a. 4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zamówiony materiał w terminie 24 godzin od chwili (data i godzina) złożenia zamówienia, przy czym w przypadku zgłoszenia zamówienia w piątek danego tygodnia dostawa winna być zrealizowana do godziny 12:00 pierwszego dnia roboczego- z wyłączeniem soboty. 5) Zamawiający wskazuje, iż przewidywana minimalna ilość jednorazowej dostawy: 8 palet. 8. Miejsce wykonania zamówienia: wydanie przedmiotu dostawy (kostki brukowej i krawężników), nastąpi na placu Zamawiającego, ul. Targowa 9, 26-300 Opoczno, woj. Łódzkie, bądź na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Opoczno - uprawnionemu pracownikowi Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44114200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału- wzór załącznik nr 2A do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór Załącznik nr 2A do SIWZ, c) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VIII ust. 3 pkt. 3.5 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. f) Klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych wg. załącznika nr 4 do SIWZ W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach