Przetargi.pl
Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ogłasza przetarg

 • Adres: 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6314 872; 871 , fax. 42 6314573
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
  91-348 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6314 872; 871, fax. 42 6314573
  REGON: 00028853800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 7 części opisanych w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1A do Specyfikacji. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na poszczególne z nich. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części opisanych szczegółowo w załączniku nr 1A do SIWZ- stanowiący formularz asortymentowo -cenowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane pakiety, przy czym jeden pakiet stanowi jedną część zamówienia. 3. Zamówienie realizowane będzie do dnia 31.12.2020 od dnia zawarcia umowy. 4. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu określonego w Załączniku nr 1A do SIWZ w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (tzn. Zamawiający będzie uprawniony np. do zamawiania asortymentu określonego w zał. nr 1A do SIWZ w większej ilości z jednej pozycji, niż będzie to wynikało z opisu przedmiotu zamówienia, a w niektórych pozycjach w ilościach mniejszych) przy zachowaniu poszczególnych cen jednostkowych oraz ogólnej wartości umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygniętego niniejszego postępowania. 6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania okresu niezmienności cen jednostkowych umownych przez cały okres obowiązywania umowy do dnia 31.12.2020 od dnia podpisania umowy, a w przypadku cen urzędowych - będą podlegać zmianie zgodnie ze zmianami ogłoszonymi przez Ministra Zdrowia- od dnia obowiązywania zmian. 7. Przedmiot zamówienia określony jako sterylny musi mieć co najmniej 12 miesięczny okres ważności licząc od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego 8. Termin realizacji zamówienia od momentu złożenia zamówienie nie dłuższy niż 3 dni robocze od zamówienia składanego w formie telefonicznej potwierdzonego faksem lub mailem, , gdzie dzień roboczy rozumiany jest od poniedziałku do piątku. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane pakiety, przy czym jeden pakiet stanowi jedną część zamówienia. Wymienione w formularzu cenowym nazwy produktów wskazujące konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca oferujący produkt równoważny o innej ilości w opakowaniu niż podanej w załączniku nr 1A do SIWZ dokonuje przeliczenia biorąc pod uwagę liczbę jednostek zamawianych przez Zamawiającego. Wykonawca wycenia pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: • Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli posiada aktualne zezwolenie, koncesję, lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.): Jeżeli Wykonawca nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania w/w dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach