Przetargi.pl
Usługa wydawnicza obejmująca pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Be Different: My Adventures with Asperger's and My Advice for Fellow Aspergians, Misfits, Families, and Teachers”, autorstwa Johna Eldera Robinsona, ISBN 978-0-307-88482-4, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego, zlecana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wydawnicza obejmująca pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Be Different: My Adventures with Asperger's and My Advice for Fellow Aspergians, Misfits, Families, and Teachers”, autorstwa Johna Eldera Robinsona, ISBN 978-0-307-88482-4, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego, zlecana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Be Different: My Adventures with Asperger's and My Advice for Fellow Aspergians, Misfits, Families, and Teachers”, autorstwa Johna Eldera Robinsona, ISBN 978-0-307-88482-4, liczącej 285 stron, oraz tłumaczenie 14 stron rzymskich i tekstu na 4 stronie okładki, wraz z przeniesieniem na zamawiającego całości majątkowych praw autorskich, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z informacjami niezbędnymi do jego prawidłowej realizacji zawarto w pkt 3) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: PKT 5) SIWZ: 1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: PKT 6) SIWZ: Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień SIWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, w szczególności oferta winna zawierać: 6.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), 6.2 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach