Przetargi.pl
Usługa w zakresie przeglądów okresowych wraz z opieką serwisową gamma kamery typu: AnyScan S

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Dekerta 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7331222, 7331173 , fax. 95 7331222, 7331173
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
  ul. Dekerta 1 1
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7331222, 7331173, fax. 95 7331222, 7331173
  REGON: 21122838100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie przeglądów okresowych wraz z opieką serwisową gamma kamery typu: AnyScan S
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów okresowych wraz z opieką serwisową gamma kamery typu: AnyScan S, numer fabryczny AS-904016-S, rok produkcji 2009. Wytwórca (producent) w/w aparatury medycznej: Mediso Orvosi Berendezés Fejleszt? és Szerviz Kft. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. PRZEGLĄDY OKRESOWE 1) Regularne przeglądy okresowe - cztery razy w roku co 3 miesiące. 2) dostawy niezbędnych materiałów do przeprowadzenia przeglądów, 3) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego - gantry, 4) sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego - gantry, 5) sprawdzenie okablowania, 6) czyszczenie filtrów, 7) sprawdzenie i przeczyszczenie wentylatorów, 8) sprawdzenie i regulacja fotopowielaczy- autotunning, 9) sprawdzenie i regulacja energii izotopów, 10) wykonanie testu COR, kalibrację COR, 11) sprawdzenie i ładowanie liniowości przestrzennej - zgodnie z zaleceniami producenta, 12) wykonanie spectrum setup - test piku i kalibracja. 13) sprawdzenie energii i jednorodności, ładowanie macierzy korekcyjnych, 14) sprawdzenie systemowej rozdzielczości kamery (planar i SPECT) - zgodnie z zaleceniami producenta, 15) całkowite sprawdzenie systemu - wykonanie testu Jaszczaka, 16) porządkowanie zawartości twardych dysków, 17) sprawdzenie napędów CD, 18) sprawdzenie wyłącznika bezpieczeństwa (emergency stop), 19) aktualizację oprogramowania do akwizycji i opracowania badań i testów - w przypadku pojawienia się aktualizacji, 20) sprawdzenie mechanizmu ruchu głowicy, 21) ocenę układu napędowego, 22) pomiar prądu ruchu detektorów, 23) sprawdzenie stanu detektorów, 24) sprawdzenie i regulację (dojazdu) detektora do palety łóżka i smarowanie elementów odpowiedzialnych za mechanikę detektora - zgodnie z zaleceniami producenta, 25) sprawdzenie ewentualnych rys na elementach teleskopu, 26) sprawdzenie i ustawienie ograniczników SW i HW, 27) sprawdzenie układu mocującego kolimatory i regulację zamków i układów ślizgowych, 28) sprawdzenie i ustawienie pozycji wózków do wymiany kolimatorów, 29) sprawdzenie i naprawę wózków kolimatorów, 30) sprawdzenie stanu blatu stołu pacjenta: czujniki ruchu, offset, 31) sprawdzenie i regulację ruchu blatu stołu - w płaszczyźnie pionowej i poziomej i ograniczników, 32) sprawdzenie mechaniki i elektroniki (regulacja ruchu liftów, servo, kalibracja i aktualizacja software układów sterujących), 33) sprawdzenie stanu technicznego: paska transmisyjnego, rolek, prowadnic oraz ich regulacja, 34) kontrolę osi łóżka i jej ustawienie, 35) przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia i istniejącego oprogramowania w celu doskonalenia ich umiejętności oraz w przypadku wprowadzania przez nich nowych procedur. 2. OPIEKA SERWISOWA (między przeglądami) 1. Interwencje na wezwanie. 2. Usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części. 3. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504210002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach