Przetargi.pl
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cybinka - II przetarg nieograniczony

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka ogłasza przetarg

 • Adres: 69-108 Cybinka, ul. Dąbrowskiego 43
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3911307 , fax. 068 3911152
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka
  ul. Dąbrowskiego 43 43
  69-108 Cybinka, woj. lubuskie
  tel. 068 3911307, fax. 068 3911152
  REGON: 97003992700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_cybinka
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cybinka - II przetarg nieograniczony
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i zagospodarowania łowieckiego, które nie zostały rozstrzygnięte w pierwszym postępowaniu przetargowym znak spr. SAZ-2710-16/13 przeprowadzonym w grudniu 2013r, z powodu braku ofert. - Pakiet nr 18/14: Gospodarka łąkowo-rolna i zagospodarowanie łowieckie. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę gospodarki łąkowo-rolnej na terenie OHZ Nadleśnictwa Cybinka, uprawa poletek łowieckich (uprawa roli, wysiew nasion, sadzenie topinamburu, zbiór zboża kombajnowanie lub na snopówkę, koszenie łąk, suszenie i zbiór siana, transport zebranych płodów rolnych - zbóż, snopówki, siana), oraz konserwacja urządzeń łowieckich (wysiadek, ambon, paśników) i grodzeń, dokarmianie zwierzyny, oraz wszelkie prace w zakresie gospodarki łowieckiej oprócz organizacji polowań. 2. Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców gwarancji dotyczącej prawidłowego wykonania usług, 3. Szczegółowy opis prac znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Wielkości poszczególnych czynności podanych w formularzach ofertowych stanowiących załączniki do SIWZ są wielkościami szacunkowymi i nie mogą być traktowane jako ostateczne. Zostały podane po to, aby dać wykonawcom wspólną podstawę dla sporządzenia i oceny ofert. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zleconych i wykonanych usług, obmierzone i wykazane w protokole odbioru oraz ceny jednostkowe za dane czynności, podane w formularzu cenowym załączonym do oferty. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. Terminy i kolejność wykonania poszczególnych prac wyszczególnionych w formularzu cenowym oferty (zał. nr 1 do formularza oferty), określone zostaną w mających charakter techniczny miesięcznych zleceniach, sporządzanych przez właściwego leśniczego ds. łowieckich. Odbiór ilościowo-jakościowy prac dokonywany będzie przez właściwego leśniczego ds łowieckich na druku protokółu odbioru robót w terminie 5 dni od zgłoszenia wykonania całości prac określonych zleceniem. Sprawdzony i zatwierdzony protokół odbioru robót bez uwag ze strony Wykonawcy, będzie podstawą do wystawienia faktury (rachunku) za wykonaną przez Wykonawcę usługę. Należność za usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury (rachunku) wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokółu odbioru robót . 6. Zamawiający nie ogranicza możliwości wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców, zgodnie z art. 36 b ustawy Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby powoływał się wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Strony ustalają, że dopuszczają redukcję zakresu zadań do wykonania, w przypadkach określonych jako okoliczności, na podstawie których dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przy czym wynagrodzenie będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji zadań, będących przedmiotem umowy w przypadkach określonych jako okoliczności, na podstawie których dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przy czym wynagrodzenie zostanie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie. 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy. 10. W sytuacjach wiążących się z ochroną lasu przed klęskami żywiołowymi, a w szczególności pożaru, Wykonawca zobowiązany jest udzielić niezbędnej pomocy przy usuwaniu ich skutków, lub zabezpieczeniu powierzchni przed niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się ognia natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o wystąpieniu takiej okoliczności, bez względu na lokalizację zdarzenia, na terenie OHZ Nadleśnictwa Cybinka. Przy dozorze pożarzyska muszą być wystawione nie mniej niż dwie osoby, które muszą posiadać kontakt telefoniczny z osobą w PAD Nadleśnictwa i innymi niezbędnymi osobami (telefony kontaktowe podaje leśniczy lub pełnomocnik Nadleśniczego obecny przy pożarze). Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwisk osób dozorujących leśniczemu lub pełnomocnikowi Nadleśniczego. O zakończeniu dozorowania decyduje leśniczy. Rozliczenie prac związanych z zabezpieczeniem pożarzyska nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót, w oparciu o stawki godzinowe dla tego typu prac. 11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 12. Zamawiający wymaga od wykonawców realizacji usług zgodnie z obowiązującymi w PGL Lasy Państwowe szczegółowymi uregulowaniami, do których należą: - Zasady hodowli lasu wprowadzone Zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 listopada 2011 roku. - Instrukcja ochrony lasu - wprowadzona Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego LP z dnia 22 listopada 2011 roku. - Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej wprowadzona Zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 20 kwietnia 2012 roku. (znowelizowana instrukcja jest dostępna na stronie internetowej DGLP: http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/gospodarka-lesna/instrukcja-bhp , - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia pożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405) - Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu - wprowadzoną zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011r - Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC, PEFC - http://www.fsc.pl, http://www.pefc-polska.pl 13. Stawki jednostkowe w umowie na realizację pakietów wieloletnich będą waloryzowane raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału (do analogicznego okresu roku ubiegłego), ogłaszany przez GUS, począwszy od 1 stycznia roku następnego, nie więcej jednak niż 5 %. Waloryzacja następować będzie na wniosek wykonawcy. Waloryzacja nie stanowi zmiany umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772310008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości : Pakiet nr 18/14 - 9 000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Rzepin o/ Cybinka 37 8371 1022 5500 2479 2000 0010 jako tytuł wpłaty należy wpisać: Wadium na usługi leśne - II przetarg (nazwa wykonawcy jeżeli wpłacającym wadium jest inny podmiot) 4. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w godz. pracy biura Nadleśnictwa ( od 8:00 do 14:00 ), najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 06.02.2014r roku do godz. 9:45 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis na gwarancji winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 06.02.2014r roku do godz. 9:45 . 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli : a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 10. Z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_cybinka/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach