Przetargi.pl
Bieżące naprawy i utrzymanie gruntowych dróg gminnych oraz wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Kłodawa w 2014r.

Gmina Kłodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7216665, 7216670 , fax. (095) 721 66 60
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłodawa
  ul. Gorzowska 40 40
  66-415 Kłodawa, woj. lubuskie
  tel. 095 7216665, 7216670, fax. (095) 721 66 60
  REGON: 00054206600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klodawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące naprawy i utrzymanie gruntowych dróg gminnych oraz wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Kłodawa w 2014r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżących naprawach, remontach i utrzymaniu gruntowych dróg, ulic i placów, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kłodawa, polegające w szczególności na: - naprawie dróg gruntowych poprzez profilowanie, zagęszczanie podłoża; - remontach cząstkowych nawierzchni z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie; - wykonanie nawierzchni żwirowych lub z kruszyw łamanych dróg nieulepszonych. W skład Gminy Kłodawa wchodzi 11 sołectw, na których terenie znajduje się łącznie 124,33 km dróg gminnych oraz wewnętrznych objętych przedmiotem zamówienia. 2 Zasady wykonawstwa powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w tym zakresie w niniejszej SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. 3.Zakres robót budowlanych stanowiących opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą przedmiaru robót wraz z kosztorysu ofertowego, stanowiącego integralną część niniejszej SIWZ. Z uwagi na charakter robót (bieżące naprawy i remonty dróg) prace wykazane w przedmiarach Zamawiający określił w przybliżonych wielkościach do zrealizowania w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres poszczególnych odcinków robót będzie ustalany bezpośrednio przed przystąpieniem do ich wykonania, lub w razie potrzeby. Sposób realizacji będzie polegał na interwencyjnym (pisemnym lub telefonicznym) zlecaniu robót cząstkowych. 4.Rozliczanie robót ustala się na podstawie sporządzanych kosztorysów powykonawczych (przygotowanych w oparciu o pomiary faktycznie wykonanych ilości, zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego) oraz stawek jednostkowych podanych w Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 5.Materiały potrzebne do wykonania napraw i remontów zapewnia Wykonawca. Wszelkie koszty zakupu, transportu, rozładunku i wbudowania materiałów należy wliczyć w koszty wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych. 6. Wybrany Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych prac najpóźniej w terminie 3 dni od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiającego (nie dot. awarii) i będzie je kontynuował nieprzerwanie do czasu ich zakończenia, z wyjątkiem przypadku gdy warunki atmosferyczne to uniemożliwiają lub wystąpią inne uzasadnione i zaakceptowane przez Zamawiającego okoliczności do ich przerwania. Wznowienie przerwanych prac w wyniku okoliczności, o których mowa wyżej powinno nastąpić niezwłocznie po ich ustąpieniu. 7. Mogące występować w dokumentach przetargowych nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. 8. Odbioru robót dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, w ciągu 3 dni od zgłoszenia ich do odbioru. 9. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach ceny ofertowej zobowiązany będzie do: a) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz.881 ze zm.); b) przystąpienia do usuwania awarii mogących stanowić duże niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg i ulic Wykonawca w trybie natychmiastowym poprzez bezzwłoczne zabezpieczenie i oznakowanie miejsce awarii. Do usunięcia awarii Wykonawca przystąpi najpóźniej w terminie 48 godz. od zgłoszenia awarii; c) posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej w razie potrzeby Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 3 dni od wezwania; d) za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca; e) organizacji i zagospodarowania miejsca prowadzenia oraz zaplecza tych robót, ustanowienie przedstawiciela Wykonawcy (osobę odpowiedzialną) oraz w razie potrzeby wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126); f) podczas wykonywania prac miejsce powinno być oznakowane zgodnie z §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz.1729); g) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych robót, pomiarów, badań i odbiorów; h) po zakończeniu robót uporządkować miejsca na których prowadzone były prace. 10. Roboty objęte umową realizowane będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z zawartej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klodawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach