Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2014 r

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 68 4565404
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7 7
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, fax. 68 4565404
  REGON: 97077008900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2014 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2014 r 2. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego - w oparciu o poszczególne zlecenia Zamawiającego - w okresie obowiązywania umowy w ramach organizowanych przez Zamawiającego spotkań -konferencji - seminariów - szkoleń, itp. 3. Ilość usług cateringowych dla przedmiotu zamówienia wskazana w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowi maksymalną wielkość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości usług cateringowych w uzasadnionych przypadkach. 4. Zamawiający zapłaci jedynie za rzeczywistą ilość zrealizowanych usług cateringowych, obliczoną według stawek przyjętych na osobę w ramach poszczególnych kategorii. 5. Wartością graniczną wynagrodzenia Wykonawcy jest cena ofertowa brutto zaproponowana przez Wykonawcę. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo łączenia poszczególnych kategorii. 7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania, dowozu i podania posiłków w dni i miejsce wskazane przez Zamawiającego, zgodnie ze złożonym zleceniem, - świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych o ważnym terminie przydatności do spożycia w opakowaniach posiadających stosowne atesty, - transportu przedmiotu zamówienia i podania go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i wyżywienia zbiorowego, 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji umowy dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystane w procesie przygotowania i transportu posiłków, 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi - na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowania posiłków i ich dostawy, 10. Wyłoniony Wykonawca musi przedstawić 3 dni przed podpisanie umowy kserokopię Decyzji Zatwierdzenia lub zaświadczenia wystawione przez odpowiedni organ Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, z której wynika że w zakresie działalności gospodarczej wchodzi świadczenie usług cateringowych. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555200001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubuskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach