Przetargi.pl
Zimowe i letnie utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7355576 , fax. 095 7355612
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 3-4 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7355576, fax. 095 7355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe i letnie utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu czystości, w tym sprzątanie, usuwanie śniegu i śliskości na przystankach komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp. Ilość przystanków objętych utrzymaniem czystości (sprzątaniem) i utrzymaniem zimowym - 280 szt. w tym: 1) przystanki I kategorii - 130 szt. - sprzątane w dniach: niedziela/poniedziałek, poniedziałek/wtorek, wtorek/środa, środa/czwartek, czwartek/piątek, piątek/sobota, 2) przystanki II kategorii - 150 szt. - sprzątane w dniach: niedziela/poniedziałek, wtorek/środa, czwartek/piątek. 6. Zakres prac i zadań związanych z utrzymaniem zimowym przystanków i wiat: 1) odśnieżanie i usuwanie śliskości, odbywa się bezpośrednio po wystąpieniu tych zjawisk, 2) usuwanie skutków gołoledzi na przystankach odbywa się bezpośrednio po wystąpieniu tych zjawisk, 3) usuwanie nawisów lodowych z dachów i konstrukcji wiat przystankowych odbywa się na bieżąco, 4) usunięcie skutków opadów śniegu i/lub śliskości na przystankach winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od wystąpienia śliskości lub ustąpienia opadów śniegu, niezależnie od pory dnia i czy jest to dzień roboczy czy też wolny od pracy, 5) w przypadku wystąpienia opadów śniegu i/lub śliskości o charakterze ciągłym Wykonawca winien podjąć takie działania, aby zapewnić bezpieczne i nieutrudnione korzystanie z przystanków, co oznacza, że musi prowadzić je bez nieuzasadnionych przerw, niezależnie od wymaganych terminów zakończenia tych czynności, określonych w ust. 6 pkt 4. 6) ekipy utrzymujące w czystości przystanki w okresie zimowym, powinny pełnić stałe całodobowe dyżury codziennie, dotyczy to również niedziel i świąt, niezależnie od pory dnia, 7) usunięcie piasku z powierzchni przystanków i peronów po okresie zimowym, Wykonawca jest zobowiązany wykonać do 15 kwietnia, 8) śnieg zalegający perony przystankowe winien być zgarniany poza obręb przystanku i składowany w pryzmy w sposób nieutrudniający dostęp do przystanku, jak i wejścia i wyjścia z pojazdów komunikacji miejskiej, 9) wywóz śniegu z powierzchni przystanków na polecenie Zamawiającego w miejsca przez niego wyznaczone, 10) zgarnianie śniegu z przystanków bezpośrednio na jezdnię lub torowisko jest zabronione. Utrzymanie w czystości wiat przystankowych:1) ilość wiat przystankowych objętych utrzymaniem - 218,2) okres es utrzymania w czystości - od 1 marca do 31 października, 3) częstotliwość - w okresie utrzymania w czystości każda wiata jest myta i czyszczona jeden raz w miesiącu, 4) lokalizacja wiat - znajduje się w załączniku nr 3 do projektu umowy. 5) zakres prac związanych z utrzymaniem w czystości wiat przystankowych obejmuje : a) mycie i czyszczenie szyb wiaty, konstrukcji wiaty, dachu i sufitu wiaty, ławki i siedzenia, tablicy znaku przystankowego, gabloty reklamowej zewnątrz, kasety z rozkładami jazdy z zewnątrz, b) mycie dachu wiaty od wewnątrz i zewnątrz (dotyczy dachów wykonanych z poliwęglanu), c) usuwanie z szyb wiat przystankowych uszkodzonych map, naklejek i ogłoszeń, za wyjątkiem ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem pozostałości kleju na szybach, d) bieżące udrażnianie odpływu wody z dachu wiat, rynien i rur spustowych (np. usuwanie liści, gałęzi, nieczystości), e) usuwanie graffiti z szyb, konstrukcji wiaty, ławek i siedzeń, dachu i sufitu wiaty, tablicy znaku przystankowego, gablot reklamowych, gablot przystankowych rozkładami jazdy - środki chemiczne stosowane do mycia wiat i usuwania graffiti z wiat nie mogą prowadzić do uszkodzeń powierzchni lakierniczych, powierzchni oszklonych oraz pokrytych poliwęglanem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach