Przetargi.pl
Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych i napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4707874 , fax. 68 4707874
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Domańskiego 2 2
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 68 4707874, fax. 68 4707874
  REGON: 97032797400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych i napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych i napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. Pakiet - A - okresowe przeglądy serwisowe sprzętu medycznego, Pakiet - B - naprawy serwisowe sprzętu medycznego, 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac serwisowych w stosunku do aparatury i sprzętu medycznego, należących do Zamawiającego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 8-94. 3. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) dokonywania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą harmonogramem, 2) dokonywania napraw pogwarancyjnych sprzętu, 3) bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z poźn. zm.), 4) odnotowywania faktu wykonania czynności serwisowych poprzez wpisanie w kartę eksploatacji sprzętu (paszport, formularz czynności serwisowych lub inny dokument urządzenia), 5) prowadzenia kart / raportów naprawy urządzeń, 6) sporządzania notatek o stanie technicznym urządzeń, w tym nie nadających się już do naprawy, 7) wydawania orzeczeń o stanie technicznym urządzeń, 8) umożliwienie utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. min. 15.00. 4. Czynności przeglądów - konserwacji obejmują w szczególności: 1) sprawdzenie prawidłowości działania, 2) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, 3) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 4) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, 5) legalizację (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 6) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 7) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (w przypadku aparatów do mierzenia ciśnienia), 8) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 9) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 10) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: filtry wody, uszczelki, zawory, elektrody, zużyte akumulatory - baterie, głowice, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu, 11) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego - przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT. 5. Przeglądy sprzętu będą dokonywanie zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta. Harmonogram zostanie przygotowany w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od podpisania umowy. 6. Naprawy pogwarancyjne dokonywane będą po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznym, pisemnym, faksem lub elektronicznie Wykonawcy o zaistniałej nieprawidłowości. Zamawiający w zawiadomieniu winien podać nazwę sprzętu, gdzie się znajduje oraz określić jeśli to możliwe stwierdzoną usterkę. 7. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż 24 godzin po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 800 a 1500. Zgłaszający winien podać w zawiadomieniu nazwę sprzętu oraz w miarę możliwości określić stwierdzoną usterkę. 8. W ramach czynności, o których mowa w ust. 7, nie później niż w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia usterki, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys-kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu. 9. Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie 5 dni od otrzymania przez Wykonawcę informacji telefonicznie, faksem lub elektronicznie o akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie 15 dni roboczych od otrzymania faksem akceptacji kosztorysu naprawy. 10. Jeżeli czas naprawy aparatu lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 10 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego sprzętu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze. 11. Koszt dostarczenia urządzenia o którym mowa w ust. 10 pokrywa Wykonawca. 12. Naprawy będą dokonywane zgodnie z przyjętymi przez strony ustaleniami w siedzibie Zamawiającego lub po przesłaniu sprzętu w siedzibie Wykonawcy. Usługi przeglądów będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. 13. Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego będące przedmiotem zamówienia mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji, napraw określonego sprzętu medycznego, posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń. 14. Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy, 15. Narzut na materiały i części zamienne nie może przekroczyć 20%. 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zużytych przy wykonaniu usługi w celu weryfikacji wysokości narzutu na części. 17. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych. W przypadku braku możliwości zamontowania oryginalnych części wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do po informowania o zaistniałym fakcie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504210002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.105szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach