Przetargi.pl
Wymiana drzwi w budynku Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 358 20 84 , fax. 68 358 27 22
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  ul. Poprzeczna 1 1
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 68 358 20 84, fax. 68 358 27 22
  REGON: 97059875600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana drzwi w budynku Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana 11 sztuk drzwi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów budowlanych przekazanych przez Zamawiającego. Zakres prac obejmuje: demontaż istniejących drzwi, wykucie z muru ościeżnic, montaż ościeżnic drzwiowych, montaż skrzydeł drzwiowych, wykonanie obróbek tynkarskich na ościeżach po wstawieniu ościeżnic drzwiowych. W postępowaniu przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Nie mniej przy wycenie robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem potencjalni Wykonawcy mogą posługiwać się (pomagać sobie) przedmiarem robót aczkolwiek Zamawiający zastrzega, iż załączony przedmiar jest dokumentem pomocniczym i nie określa bezwzględnie wszystkich parametrów. Dla tego wycena powinna się również opierać o własną kalkulację, a także w oparciu o wizję lokalną na terenie budowy, posiadaną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca dokona wyceny na własne ryzyko. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie, jakiegokolwiek zakresu robót, nie będzie on podlegał dodatkowej zapłacie. Uczestnicy postępowania mogą złożyć wizytę w miejscu realizacji robót w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów oraz ryzyka związanego z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego oraz uzyskania wszelkich danych niezbędnych do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamówienia. Do wykonania zamówienia publicznego Wykonawca użyje materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (materiały zostały ujęte w załączniku do SIWZ - STWIORB). Materiały nieujęte w STWIORB a konieczne do wykonania robót, które są ujęte w szczegółowym zakresie robót Wykonawcy dostarczą na własny koszt. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi wyłącznie w oparciu o materiały budowlane zgodne z polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku: 1) europejskimi aprobatami technicznymi; 2) wspólnymi specyfikacjami technicznymi; 3) normami międzynarodowymi i 4) innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie organy normalizacyjne chyba, że w odniesieniu do danego typu materiału nie sformułowano żadnych wymagań, ewentualnie zaś z: 1) polskimi normami; 2) polskimi aprobatami technicznymi; 3) polskimi specyfikacjami technicznymi. Roboty budowlano - remontowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z: 1) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zaś ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 2) zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 3) obowiązującymi w powyższym zakresie normami, 4) ustalonymi w niniejszym postępowaniu (SIWZ) warunkami. UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć i zagwarantować odpowiednie zabezpieczenia miejsc wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych z uwagi na fakt, że wszystkie prace wykonywane będą na użytkowanym obiekcie przy ruchu pracowników. Tym samym, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w sposób nieutrudniający pracę i funkcjonowanie Zamawiającego. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia obiektu na czas trwania wykonywania przedmiotu zamówienia. Uchybienia w/w zakresie zostaną uznane za nienależyte wykonywanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach