Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby jednostek z terenu Zielonej Góry

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4575600 , fax. 068 4575604
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
  ul. Kasprowicza 3/5 3/5
  65-074 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4575600, fax. 068 4575604
  REGON: 97118185700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby jednostek z terenu Zielonej Góry
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla jednostek podległych Komendzie Miejskiej PSP z terenu miasta Zielona Góra. Dostawa odbywać się będzie, na stacji paliw znajdującej w odległości do 5 kilometrów od każdej z jednostek w okresie trzech lat od podpisania umowy. Przewidywane roczne ilości paliw: olej napędowy - 35 000 litrów, benzyna bezołowiowa - 10 000 litrów. Przedstawiona ilość paliwa nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania jego zakupu jedynie stanowi podstawę obliczenia wartości zamówienia i wyłonienia Dostawcy zgodnie z pkt. IX SIWZ. Zakup paliw odbywać się będzie sukcesywnie co miesiąc zgodnie z faktycznym zużyciem przez pojazdy i sprzęt silnikowy Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.straz.zgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach