Przetargi.pl
USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH

OGRÓD ZOOLOGICZNY ogłasza przetarg

 • Adres: 61-063 Poznań, ul. Kaprala Wojtka 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OGRÓD ZOOLOGICZNY
  ul. Kaprala Wojtka 3
  61-063 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 632100057
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz terenu zewnętrznego, przy użyciu środków, materiałów oraz sprzętu Wykonawcy w terminie 01.01.2023 - 31.12.2023 r.Usługa utrzymania czystości będzie wykonywana w następujących lokalizacjach i ilości godzin:1. Nowe ZOO ul. Krańcowa 81, Poznań (4 785 godzin),2. Nowe ZOO, ul. Kaprala Wojtka, Poznań (996 godzin),3. Stare ZOO, ul. Zwierzyniecka 19, Poznań (2 091 godzin).Dokładny podział prac w poszczególnych miesiącach, liczba godzin, lokalizacje, powierzchnie pomieszczeń, zakres prac oraz wykaz środków czystości zostały określone w zał. 1 do SWZ"Opis przedmiotu zamówienia".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach