Przetargi.pl
Przygotowanie posiłków z dostawą do Dziennego Domu ,,Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul Raszkowskiej 39

Dzienny Dom Senior + ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Raszkowska 39
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzienny Dom Senior +
  Raszkowska 39
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  REGON: 520182808
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dziennydom.ssdip.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie posiłków z dostawą do Dziennego Domu ,,Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul Raszkowskiej 39
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczenie do Dziennego Domu „Senior+” w Ostrowie Wielkopolskimprzy ul. Raszkowskiej 39: śniadań i obiadów dwudaniowych.Terminy wydawania posiłków: od poniedziałku do piątku, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki tj, śniadania odgodziny 7.45 do 8.00, obiady od godziny 12.50 do 13.20Przewidywana ilość świadczeń tj. śniadania i dwu daniowego obiadu w okresie obowiązywania umowy: minimum 6000świadczeń, maksymalnie do 10313 świadczeń.Przewidywana ilość świadczeń tj. posiłków w ramach imprez okolicznościowych w okresie obowiązywania umowy: minimum55 świadczeń, maksymalnie do 110 świadczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3.800,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, wykonawcę:1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwaskarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawyz dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,1292, 1559 i 2054),d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lubprzestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ichpochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tegoprzestępstwa,f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcomprzebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którymmowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277dKodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracycudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czynzabroniony określony w przepisach prawa obcego;1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lubpartnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnieskazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjnąo zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawcaodpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przedupływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lubzdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymiwykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupykapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lubwnioski niezależnie od siebie;1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego zwcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należyz wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniawspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:• Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej ozastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy• Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniupieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych wrozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., oile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którymmowa w art. 1 pkt 3 ustawy• Wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. orachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych wrozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę napodstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającejo zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;3.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - zamawiający nie stawia warunku wtym zakresie;3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla każdego Zadania: wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialnościcywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej100.000,00 zł,3.4 zdolności technicznej lub zawodowej dla każdego Zadania: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcaktóry: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje usługi żywienia lub usługi gastronomiczne o wartości 100 000 zł brutto - wzakresie jednej umowy bądź zlecenia, lub kilku umów bądź zleceń, lub usługi te wykonywane są w lokalu lub polegają nacateringu - w okresie następujących po sobie 12 miesięcy,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach