Przetargi.pl
Usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu

POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 61-696 Poznań, ul. Aleje Solidarności 36
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH
  ul. Aleje Solidarności 36
  61-696 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 630511135
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.posum.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zdolności technicznej lub zawodowej;Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie (trwające nieprzerwanie min. 12 miesięcy) w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w jednostkach służby zdrowia (w tym w zakresie gabinetów lekarskich i zabiegowych) odpowiadających swoim charakterem przedmiotowemu zamówieniu oraz o wartości minimum 400 000,00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach