Przetargi.pl
Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach Urzędu Miasta Kalisza

MIASTO KALISZ ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO KALISZ
  Główny Rynek 20
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  REGON: 250855877
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach Urzędu Miasta Kalisza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości budynku Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Ratusz), budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2, pomieszczeń Biura Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej 183-185, pomieszczeń Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95, pomieszczeń Baszty Dorotki na placu Jana Pawła II, pomieszczeń Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina 1, pomieszczeń Dworca Autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2a, pomieszczeń toalety przy Węźle Przesiadkowym przy ul. Majkowskiej, mycie okien w budynku Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1A oraz mycie okien w budynku Villa Calisia przy Al. Wolności 4, usługa głębokiego czyszczenie powierzchni podłóg twardych w budynku Ratusza oraz dezynfekcja na warunkach przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów Urzędu Miasta Kalisza zlokalizowanych przy wyżej wymienionych adresach.2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.02.2023 roku) do dnia 31.01.2024 roku.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikach do niej.4. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej przez przedstawiciela Wykonawcy w budynkach, pomieszczeniach, ciągach komunikacyjnych itp. gdzie świadczona ma być usługa stanowiąca przedmiot zamówienia - szczegóły w tym zakresie zawiera pkt 4.9 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach