Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ”

GMINA POBIEDZISKA ogłasza przetarg

 • Adres: 62-010 Pobiedziska, Kościuszki 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618977174 , fax. 618977124
 • Data zamieszczenia: 2023-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA POBIEDZISKA
  Kościuszki 4
  62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
  tel. 618977174, fax. 618977124
  REGON: 631258572
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pobiedziska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zmówienia jest „Zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych na terenie Gminy Pobiedziska”.4.2. Zadanie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udział 100 %.4.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych (laptop) – ilość 66 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na warunkach określonych w rozdziale 9 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:8.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.8.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.8.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.8.1.4. zdalności technicznej lub zawodowej: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.Uwaga ! Przez zamówienie wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie). Zamówienia zakończone w ww. okresie to zamówienia, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach