Przetargi.pl
USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IŁŻA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ogłasza przetarg

 • Adres: 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6163175 w. 52, 6163063 , fax. 048 6163175
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
  ul. Bodzentyńska 17 17
  27-100 Iłża, woj. mazowieckie
  tel. 048 6163175 w. 52, 6163063, fax. 048 6163175
  REGON: 67090229300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalilza.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IŁŻA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital wIłży, w zakresie : Dla pakietu 1 - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,-ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dla pakietu 2- ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalilza.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach