Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Kancelarii Senatu.

Kancelaria Senatu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 6941046 , fax. 6290968
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Senatu
  ul. Wiejska 6 6
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 6941046, fax. 6290968
  REGON: 00139380011000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Kancelaria Senatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Kancelarii Senatu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego (ON), do samochodów służbowych Kancelarii Senatu na terenie Warszawy, jak również na terenie całego kraju. 1. Zakres zamówienia: 1) I część zamówienia - bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych Kancelarii Senatu na terenie Warszawy, z tym że co najmniej jedna stacja musi znajdować się nie dalej niż 7 kilometrów od siedziby Zamawiającego (od ul. Wiejskiej): - benzyny bezołowiowej Pb 95 - ok. 75.000 litrów (wielkość orientacyjna), - oleju napędowego (ON) - ok. 2.500 litrów (wielkość orientacyjna). UWAGA: odległość będzie mierzona za pomocą serwisu internetowego mapa.pf.pl. 2) II część zamówienia - bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych Kancelarii Senatu na terenie kraju: - benzyny bezołowiowej Pb 95 - ok. 18.400 litrów (wielkość orientacyjna), - oleju napędowego (ON) - ok. 2.500 litrów (wielkość orientacyjna). Wykonawca musi dysponować co najmniej 200 stacjami na terytorium kraju. 2. Paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) oraz odpowiednie normy PN-EN 228:2009 i PN-EN 590:2009. Ponadto do oleju napędowego pobieranego w okresie zimowym Wykonawca będzie stosował olej o parametrach - zakresach dla olejów napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, zgodnie z wytycznymi ww. rozporządzenia. 3. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za jakość paliwa, która musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia, że tankowane paliwo nie spełnia obowiązujących norm Zamawiający zastrzega sobie prawo jego wymiany na spełniające normy jakościowe stosownie do rodzaju paliwa. W przypadku uszkodzenia pojazdu spowodowanego zatankowaniem niewłaściwego paliwa na stacji Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy pojazdu dokonanej przez Zamawiającego. 4. Podana ilość paliwa określona na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie, że może nie wykorzystać limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń ze strony Wykonawcy. 5. Zakup paliwa będzie się odbywał sukcesywnie, przez 24 godziny na dobę, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zakup paliwa może odbywać się w każdej chwili (non-stop) na wszystkich stacjach Wykonawcy. 6. Paliwa będą tankowane tylko do stałych zbiorników paliwa w samochodach służbowych Zamawiającego. 7. Zamawiający przedstawi wybranemu Wykonawcy - po podpisaniu umowy - wykaz samochodów uprawnionych do tankowania paliw. Wykaz ten będzie uaktualniany. 8. Zakup paliwa będzie realizowany każdorazowo w formie transakcji bezgotówkowej, przy użyciu kart elektronicznych (identyfikacyjnych) każdego pojazdu, które zostaną wydane Zamawiającemu przez Wykonawcę na każdy samochód, bez dodatkowych opłat. 9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorach umów (załącznik nr 6 i nr 7 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.senat.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach