Przetargi.pl
Dostawa gorących posiłków do wskazanych przez zamawiającego szkół na terenie gminy Zatory w 2011 roku

Gmina Zatory ogłasza przetarg

 • Adres: 07-217 Zatory, ul. Jana Pawła II 106
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 741 03 94 , fax. 29 7410394
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zatory
  ul. Jana Pawła II 106 106
  07-217 Zatory, woj. mazowieckie
  tel. 29 741 03 94, fax. 29 7410394
  REGON: 55066814300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zatory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gorących posiłków do wskazanych przez zamawiającego szkół na terenie gminy Zatory w 2011 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa gorących posiłków do wskazanych przez zamawiającego szkół na terenie gminy Zatory w 2011 roku. 2. Skład posiłków na zmianę: - jeden dzień: zupa + pieczywo; - drugi dzień: (ziemniaki, ryż, kasza, kluski (śląskie, kopytka) lub makaron + sztuka mięsa + surówka); - wartość odżywcza i kaloryczna powinna być zgodna z wymogami obowiązującymi w żywieniu dzieci i młodzieży. Posiłek powinien zawierać minimum 900 cal i gramaturę 400g; - posiłki dostarczane będą w pojemnikach termoizolacyjnych - będących w posiadaniu wykonawcy, zapewniających odpowiednie warunki higieniczno - sanitarne. - posiłki będą podawane w temperaturze nie niższej niż 65 oC. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu wykazu proponowanych posiłków stanowiących przedmiot umowy - jadłospisu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. 4. Wraz z dostarczonym posiłkiem wykonawca dostarcza naczynia jednorazowe i sztućce w ilości zgodnej z ilością porcji dostarczonego posiłku w danym dniu. 5. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914) oraz w przepisach wykonawczych. 6. Miejsca i godziny dostawy posiłków: 1) Zespół Szkół w Pniewie, ul. 18 Maja 6, 07-214 Zatory godz. 9:00; 2) Szkoła Podstawowa w Ciskach, Ciski 23, 07-217 Zatory godz. 10:00. 7. Zamawiający przewiduje dostarczenie łącznie około 120 posiłków dziennie do w/w szkół. Ilość dostawy posiłków może ulec zmianie, co uzależnione jest od otrzymanych dotacji na ten cel. 8. Dostawy nie będą realizowane przez wykonawcę w dni wolne od zajęć szkolnych oraz ferie i wakacje szkolne. Jeśli dzieci będą uczęszczać do szkoły w inny dzień np. odpracowywać zajęcia w szkole, dzieci objęte są tą formą pomocy lecz ten fakt należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem dowożącemu i wydającemu gorące posiłki. 9. W przypadku braku środków na dożywianie dzieci w trakcie realizacji zamówienia - zamawiający może rozwiązać umowę z wykonawcą. 10. Zapłata za dostarczone zamówienie będzie następować w okresach jednomiesięcznych w ciągu 14 dni po złożeniu faktury. 11. Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów i dzieci korzystających z gorących posiłków może zmieniać się w trakcie obowiązywania zamówienia i każdorazowo na bieżąco wykonawca będzie informowany o ilości posiłków, które ma dostarczyć. 12. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158942106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zatory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach