Przetargi.pl
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE DZIECI DO/Z ZESOPŁU SZKÓŁ NR 4 W PUŁTUSKU w 2011 r.

Zespół Szkół Nr 4 z Klasami Sportowymi w Pułtusku ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Pułtusk, ul.New Britain 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-23 692 10 95 , fax. 0-23 692 03 83
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 4 z Klasami Sportowymi w Pułtusku
  ul.New Britain 1 1
  06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 0-23 692 10 95, fax. 0-23 692 03 83
  REGON: 13094884700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs4.pultusk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWOŻENIE I ODWOŻENIE DZIECI DO/Z ZESOPŁU SZKÓŁ NR 4 W PUŁTUSKU w 2011 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie uczniów co najmniej 4 autobusami jednocześnie o liczbie miejsc siedzących powyżej 40 do/z Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku - ul. New Britain od 03.01.2011 r. do 31.12.2011 r. na podstawie biletów miesięcznych w poszczególnych zakresach: a) do 5 kilometrów, b) powyżej 5 do 10 kilometrów, c) powyżej 10 do 15 kilometrów na następujących trasach: 1) Białowieża - Trzciniec - Gościejewo - Głodowo - Przemiarowo - Olszak - Kleszewo - Pułtusk (ZSnr4) - długość trasy 26,2 km(dzienna: 52,4 km) - liczba przewożonych dzieci na trasie - do 50, maksymalna liczba w pojeździe - do 50 osób. Przywóz dzieci do godziny 7.50 z zastrzeżeniem, że dowozów nie można rozpocząć przed godz. 7.10. Odwóz dzieci: z parkingu przezd szkołą na trasie analogicznej jak trasa dowozu. 2) Kacice - Jeżewo (do skrzyżowania z drogą 619) - Płocochowo- Lipniki Nowe - Pułtusk(ZSnr4) długość trasy 13,2 km (dzienna: 26,4 km) - liczba przewożonych dzieci na trasie - do 50, maksymalna liczba w pojeździe - do 50. Przewóz dzieci do godz. 7.45 z zastrzeżeniem, że dowozów nie można rozpocząć przed godz. 7.15. odwóz dzieci: z parkingu przez szkołą na trasie analogicznej jak trasa dowozu. 3) Gnojno - Boby - Chmielewo - Lipa - Kleszewo - Pułtusk (ZSnr4) - długość trasy 13 km (dzienna: 26 km) - liczba przewożonych dzieci na trasie - do 50 km, maksymalna liczba w pojeździe - do 50 osób. Odwóz dzieci do godz. 7.45 z zastrzeżeniem, że dowozów nie można rozpocząć przed godziną 7.20. odwóz dzieci: z parkingu przed szkołą na trasie analogicznej jak trasa dowozu. 4) Gromin - Moszyn - Pułtusk (ZSnr4) - długość trasy 6 km (dzienna: 12 km) - liczba przewożonych dzieci na trasie - do 50., maksymalna liczba w pojeździe - do 50. Przewóz dzieci do godz. 7.45 z zastrzeżeniem, ze dowozów nie można rozpocząć przed godz. 7.30. odwóz dzieci: z parkingu przez szkołą na trasie analogicznej jak trasa dowozu. 5) Łączna dzienna długość wszystkich tras wynosi ok. 120 km. 2. Liczba dowożonych uczniów: a. do 5 kilometrów - ilość uczniów dowożonych - 91 b. powyżej 5 km do 10 km - ilość uczniów dowożonych - 62, c. powyżej 10 do 15 km - ilość uczniów dowożonych - 2 3. wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z wykorzystaniem własnych środków transportu, które musza odpowiadać wymogom określonym w ustawie o transporcie. Usługi objęte zamówieniem musza być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego przez osoby mające odpowiednie do świadczenia tych usług. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących do wymagań danej trasy. W przypadku awarii środka transportowego wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększania liczby przewożonych uczniów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: a. utrzymać w czystości i porządku pojazdy, b. przestrzegać przepisy p.poż. i bhp, c. ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkód, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, d. oznaczyć pojazd na czas przewozu ze wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych. 4. Opiekuna sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem dowożonych dzieci zapewnia Zamawiający. Koszty dojazdów opiekunów zawierać się będą w cenie biletów miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601131004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umpultusk.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach