Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 1 września 2016r. do końca roku szkolnego 2016/2017 (w dni nauki szkolnej)

Gmina Iłża ogłasza przetarg

 • Adres: 27-100 Iłża, Rynek 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3412210 , fax. 48 6163300
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iłża
  Rynek 11 11
  27-100 Iłża, woj. mazowieckie
  tel. 48 3412210, fax. 48 6163300
  REGON: 67022332700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilza.ornet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 1 września 2016r. do końca roku szkolnego 2016/2017 (w dni nauki szkolnej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 1 września 2016r. do końca roku szkolnego 2016/2017 (w dni nauki szkolnej)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601131004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ilza.ornet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach