Przetargi.pl
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 022 5493737
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 022 5493737
  REGON: 01085840700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku położonym przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót remontowych wyszczególnionych w przedmiarach robót, które stanowią Rozdział V SIWZ, które należy wykonać wg wymogów przedstawionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących Rozdział IV SIWZ. 2. Do wykonania przewidziane są n/w roboty: 2.1. w branży budowlanej: 2.1.1. roboty rozbiórkowe: demontaż starych szaf ubraniowych, szafek i pawlaczy, wykucie starych ościeżnic, kratek wentylacyjnych i podokienników, zerwanie wykładzin podłogowych z PCV i podłóg białych, rozbiórka klepki drewnianej z odzyskiem, 2.1.2. roboty murarskie: obsadzanie nowych ościeżnic i kratek wentylacyjnych, zamurowanie otworów i ubytków w ścianach, 2.1.3. roboty tynkarskie: miejscowe uzupełnianie tynku po kołkach i hakach oraz naprawa pęknięć, uzupełnienie tynków na ścianach i zamurowanych otworach, przecieranie powierzchni tynków z zeskrobaniem farb, 2.1.4. roboty malarskie: malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie lamperii w kuchni i łazience, malowanie rur, malowanie nowych ościeżnic stalowych, malowanie balustrady balkonowej, 2.1.5. roboty posadzkowe: uzupełnienie i wykonanie nowej posadzki cementowej na gładko, równanie powierzchni podłogi płytą OSB gr 22 mm, montaż nowej wykładziny PCV na podkładzie z płyty pilśniowej twardej i uzupełnienie listew przypodłogowych z drewna liściastego, naprawa, uzupełnianie i cyklinowanie posadzek z deszczułek, 2.1.6. montaż nawiewników higrosterowanych, 2.1.7. montaż nowych skrzydeł drzwiowych łazienkowych oraz kuchennych i pokojowych, 2.1.8. wywóz gruzu, 2.2. w branży sanitarnej: rozebranie ścianki z cegły gr. ? c- zabudowa wanny, demontaż wanny bez korkowania podejścia odpływowego, demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100mm na ścianie budynku , likwidacja podejścia odpływowego z wanny typu bocian z wstawieniem trójnika w pion i wykonanie nowych podejść nad stropowych do wanny i miski ustępowej, rurociąg z rur PVC o śr. 50 mm na ścianach budynku mieszkalnego, dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z PVC o śr. 50mm, montaż wanny blaszanej wolnostojącej bez obudowy, wymiana baterii wannowej ściennej, demontaż zlewozmywaka , szafka kuchenna zlewozmywakowa, montaż zlewozmywaka z blachy na szafce wraz z syfonem z tworzywa, wymiana baterii zlewozmywakowej, wymiana miski ustępowej, deski sedesowej i płuczki , wymiana kuchni gazowej 4p z piekarnikiem, próba instalacji gazowej na ciśnienie dla dostawcy gazu, wywiezienie na złom zdemontowanych urządzeń, wywiezienie na zwałkę gruzu. 3. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. specyfikacji, będą wykonywane pod nadzorem Działu Technicznego DOM Wiśniowa w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-647 Warszawa, ul. Falęcka 10. 4. Wszędzie tam gdzie w specyfikacji i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. zastosowanie materiałów posiadających co najmniej te same parametry techniczne i standardy jakościowe, co wskazane w SIWZ lub posiadających parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w SIWZ oraz spełniających wymogi odpowiednich polskich norm / aprobat technicznych i inne zgodnie z wymogiem pkt. 3.7 SIWZ. 5. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają przedmiary robót w branżach budowlanej i sanitarnej określające rodzaj, sposób wykonania i ilość planowanych do wykonania robót - stanowiące Rozdział V SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - stanowiące Rozdział IV SIWZ, oraz Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III specyfikacji. 6. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. specyfikacji, mają być wykonywane zgodnie z: 6.1. przedmiarami robót w branżach budowlanej i sanitarnej, które stanowią Rozdział V SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Rozdział IV SIWZ. 6.2. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409, ze zmianami) i jej przepisów wykonawczych, 6.3. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm , aprobat technicznych,, certyfikatów zgodności, 6.4. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 6.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego, a także w przypadku zmian zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym: 6.5.1.1. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;, 6.5.1.2. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, 6.5.1.3. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, 6.5.1.4. zmiany zakresu rzeczowego i finansowego, 6.5.1.5. zmiany zakresu części przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcom, 6.5.1.6.w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania termin realizacji robót może ulec zmianie. Zostanie on wydłużony o okres, na który roboty zostały wstrzymane. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika prac prowadzonego na zasadach dla dziennika budowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 istotnych postanowień umowy, 6.5.1.7.zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić, jeżeli w następstwie wydłużonych/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przy wykazaniu należytej staranności nie może dotrzymać terminu wykonania Przedmiotu Umowy, 6.5.1.8. w przypadku ograniczenia środków budżetowych na realizację przedmiotu Umowy, 6.5.1.9. w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, 6.5.1.10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych Zamówieniem, nie więcej jednak niż 20 % wartości zamówienia. 6.6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane w przedmiarze robót stanowiących Rozdział V SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na odrębne zlecenie Zamawiającego. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i produktów odpowiadających wymaganiom ujętych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych, z wyłączeniem materiałów, wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mającego istotnego wpływu na spełnienie wymogów podstawowych. Jeżeli na przewidywany do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to Wykonawca musi posiadać następujące, aktualne dokumenty: krajowe aprobaty techniczne (AT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA). Normy techniczne, których wymagania muszą spełniać stosowane materiały i wyroby, są wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących Rozdział IV SIWZ oraz w przedmiarach robót - stanowiących Rozdział V SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót w/w dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów atesty certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na stosowanie materiałów w budownictwie na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do: 8.1. prowadzenia dziennika prac na zasadach przewidzianych dla dziennika budowy dostarczonego przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia robót, 8.2. posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 50.000 złotych polskich, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia. 8.3. zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy, 8.4. dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót, 8.5. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego, 8.6. utrzymania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ładu i porządku na terenie i obiekcie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren i obiekt po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. 8.7. wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia, 8.8. poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy, 8.9. Wykonawca wybrany do podpisania umowy zobowiązany będzie załączyć do umowy kserokopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w zakresie budowlanym i sanitarnym oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń o wpisie na listy, właściwych izb samorządu zawodowego osoby/osób , która będzie kierownikiem prac, o której mowa w pkt. 8.1.3. specyfikacji. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3.1. specyfikacji oraz w § 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III specyfikacji) oraz zastosowane materiały, na czas min. 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót z tym, że dla materiałów okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta nie krócej jednak niż 36 miesięcy - dokument gwarancyjny (wzór) stanowi załącznik 3 do SIWZ. Wydłużenie okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowane będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ. 10. Zaoferowana przez Wykonawcę we - WZORZE FORMULARZA OFERTY -stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto nie może przekroczyć średniej warszawskiej określonej w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla I kw. 2016 r. tj. dla robót ogólnobudowlanych Rbrutto= 30,14 PLN, sanitarnych R?brutto= 28,31 PLN. Stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto obejmuje wartość stawki roboczogodziny kosztorysowej netto powiększonej o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny [Rbrutto = (Rnetto + Kp + Z)]. Wykonawca musi wpisać oferowane stawki robocizny kosztorysowej Rnetto i Rbrutto, Kp i Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 11. Zaoferowany przez Wykonawcę we - WZORZE FORMULARZA OFERTY - wskaźnik kosztów pośrednich (Kp) od (R, S) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla I kw. 2016 r. i wynoszący dla robót ogólnobudowlanych: Kp = 61,00%, sanitarnych Kp = 58,40%. Wykonawca musi wpisać oferowane Kp w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 12. Zaoferowany przez Wykonawcę we - WZORZE FORMULARZA OFERTY - wskaźnik zysku (Z) od (R + S + Kp) ) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla I kw. 2016 r. i wynoszący dla robót ogólnobudowlanych: Z = 8,90%, sanitarnych Z = 9,00 %,. Wykonawca musi wpisać oferowane Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 13. Zaoferowany przez Wykonawcę we - WZORZE FORMULARZA OFERTY - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla I kw. 2016 r. i wynoszący dla robót ogólnobudowlanych: Wkz = 5,40%, sanitarnych Wkz = 5,40%. Wykonawca musi wpisać oferowane Wkz w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 14. Kosztorysy ofertowe muszą być wykonane ściśle w oparciu o załączone do specyfikacji przedmiary robót w branżach budowlanej i sanitarnej (Rozdział V SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużenie okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnmokotow.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach