Przetargi.pl
Usługa transportowa nieczystości ciekłych oraz odpadów w formie płynnej

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-660 Warka, ul. Farna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 667 22 85 , fax. 48 667 22 85
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
  ul. Farna 4
  05-660 Warka, woj. mazowieckie
  tel. 48 667 22 85, fax. 48 667 22 85
  REGON: 14248635000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zukwarka.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportowa nieczystości ciekłych oraz odpadów w formie płynnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne świadczenie następujących usług transportowych pojazdami asenizacyjnymi: a) odbiór ładunku w postaci odpadu w formie płynnej z Oczyszczalni Ścieków w Warce przy ul. Turystycznej 74 (województwo mazowieckie) i jego transport do Oczyszczalni Ścieków w Chełmie przy ul. Bieławin 5a (województwo lubelskie) (dalej jako: „Usługa Transportowa I”). b) odbiór nieczystości ciekłych (ścieki przemysłowe) z Zakładu Produkcyjnego ZPR „Miropasz” M Wiczyński s-ka jawna w Krasnymstawie przy ul. Leśnej 13 (województwo lubelskie) oraz ich transport do Oczyszczalni Ścieków w Warce przy ul. Turystycznej 74 (województwo mazowieckie) (dalej jako: „Usługa Transportowa II”). c) odbiór ładunku w postaci odpadu w formie płynnej z Oczyszczalni Ścieków w Warce przy ul. Turystycznej 74 (województwo mazowieckie) i ich transport do Oczyszczalni Ścieków w Chełmie ul. Bieławin 5a (województwo lubelskie), a następnie odbiór nieczystości ciekłych (ścieki przemysłowe) z Zakładu Produkcyjnego ZPR „Miropasz” M Wiczyński s-ka jawna w Krasnymstawie przy ul. Leśnej 13 (województwo lubelskie) i ich transport do Oczyszczalni Ścieków w Warce przy ul. Turystycznej 74 w Warce (województwo mazowieckie) (dalej jako: „Usługa Transportowa III”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach