Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa o nazwie Kelner - barman sprzedawca

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 386 76 10 , fax. 0-52 386 76 13
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Dąbrowskiego 46 46
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 386 76 10, fax. 0-52 386 76 13
  REGON: 09251274800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupnaklo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa o nazwie Kelner - barman sprzedawca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych powiatu nakielskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią i jego Filii w Szubinie o nazwie Kelner - barman sprzedawca 2. Cel szkolenia Szkolenie ma na celu profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku kelner/barman oraz wyposażyć w umiejętności obsługi kasy fiskalnej. Szkolenie powinno być ukierunkowane na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu. 3. Liczba uczestników Szkolenie przeznaczone jest dla 8 osób, finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu To idzie młodość w ramach PO KL Poddziałania 6.1.1. Szkolenie powinno rozpocząć się we wrześniu 2014 r. 4. Liczba godzin szkolenia określona programem szkolenia Wymagana liczba godzin szkolenia to 150 h. Należy uwzględnić podział na zajęcia praktyczne i teoretyczne. ZAJĘCIA Z OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POWINNY WYINIEŚĆ NIE WIECEJ NIŻ 8 GODZIN. 5. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia a) Szkolenie powinno być realizowane wg planu nauczania obejmującego nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, b) Przez jedną godzinę należy rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy, przy czym długość przerwy może być ustalona w sposób elastyczny. Zajęcia nie mogą kończyć się przerwą. c) Realizacja szkolenia odbywać będzie się w ciągu 5 dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Zajęcia powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, a kończyć nie później niż o godz. 17.00. Liczba godzin zajęć każdego dnia musi być pełna. Łączny czas trwania zajęć w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych. d) Wykonawca wyda wszystkim uczestnikom szkolenia zaświadczenia stwierdzające ukończenie szkolenia: - jeżeli jest do tego uprawniony, zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186) oraz - zaświadczenie zgodne z § 71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014.667). e) Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe oraz wszelkie niezbędne produkty i sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w szczególności: - różnorodne produkty alkoholowe. Wszystkie produkty alkoholowe muszą posiadać banderolę z polskim znakiem akcyzowym. - dodatki do przygotowywania drinków ( soki, parasolki, lód, owoce itd.) - miarki barmańskie - szczypce do lodu - blender elektryczny - shaker - sztućce - różnego rodzaje kieliszki, szklanki - przynajmniej dwa rodzaje kawy - ekspres do kawy - 4 kasy fiskalne Każdy uczestnik szkolenia musi mieć dostęp do samodzielnego stanowiska pracy. f) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia na zakończenie szkolenia wśród uczestników kursu, ankiety wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego. g) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia imiennej list obecności dla każdego uczestnika szkolenia. Wzór listy zostanie przekazany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. 6. Miejsce realizacji szkolenia a) Wykonawca musi zapewnić warunki lokalowe przystosowane do przeprowadzenia szkolenia z odpowiednim zapleczem technicznym, lokal musi być wyposażony w stoliki, krzesła oraz niezbędny sprzęt barmański umożliwiający swobodną naukę uczestników kursu. b) Lokal musi posiadać zaplecze multimedialne np. rzutnik, ekran, komputer oraz inne niezbędne sprzęty, produkty do przeprowadzenia kursu c) W przypadku gdy zajęcia będą prowadzone w lokalu gastronomiczno -restauracyjnym, Zamawiający zastrzega aby w tym czasie nie była prowadzona obsługa klientów zewnętrznych. d) Wykonawca zobowiązany jest w Wykazie pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu postępowania - Załącznik nr 8 do SIWZ wskazać dokładny adres miejsca odbywania zajęć. Musi przedstawić opis pomieszczeń oraz informacje o prawie do dysponowania pomieszczeniem, w którym odbywać się będą zajęcia. e) Wykonawca zobowiązany jest w Wykazie pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu postępowania - Załącznik nr 8 do SIWZ wskazać dokładny adres miejsca odbywania zajęć. Musi przedstawić opis pomieszczeń oraz informacje o prawie do dysponowania pomieszczeniem, w którym odbywać się będą zajęcia. f) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia poza Nakłem nad Notecią. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zorganizować na własny koszt wspólny dojazd uczestnikom kursu w miejsce odbywania zajęć. Podróż w jedną stronę nie może być dłuższa niż 1 godzina jazdy samochodem, lub busem, mierząc od siedziby Zamawiającego, która będzie punktem zbiorczym uczestników kursu do punktu odbywania zajęć. W celu zweryfikowania czasu dojazdu na trasie Zamawiający wykorzysta mapy dostępne w Internecie. g) W przypadku przekroczenia tego czasu Wykonawca musi zapewnić kursantom zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w miejscu zakwaterowania, a poniesione w tym celu koszty ująć w ogólnym koszcie szkolenia h) Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym odbywa się szkolenie (tj. WC, umywalka). i) Szkolenie musi być zrealizowane zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z póżn. zm.). 7. Materiały dydaktyczne a. Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać w pierwszym dniu szkolenia bezzwrotne materiały dydaktyczne przygotowane przez Wykonawcę w postaci długopisu, zeszytu, podręcznika lub skryptu zawierającego zakres tematyczny zawarty w programie szkolenia. b. Odbiór powyższych materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia. c. Wykonawca powinien zapewnić każdego dnia szkolenia: kawę, herbatę, wodę lub napoje zimne w ilości min. 0,5 l na osobę (dotyczy czasu odbywania zajęć w sytuacji, w której uczestnicy nie będą zakwaterowani) 8. Zakres szkolenia a. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z danego zakresu (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl). b. Zakres szkolenia powinien obejmować w szczególności następujące tematy: - przygotowanie bufetu do pracy, - przygotowanie bufetu do obsługi, - sporządzanie kart menu, - sporządzanie wybranych dań garmażeryjnych i barowych, - przygotowanie cocktaili, - serwowanie napojów bezalkoholowych, - profesjonalne parzenie kawy, - obsługa konsumenta przy bufecie, - planowanie i rozliczania bufetu, - przygotowanie i obsługa sali konsumenckiej, - przenoszenie tac i zastawy stołowej-serwowanie potraw, - organizacja obsługi przyjęć okolicznościowych, - systemy rozliczeń kelnerskich, - obsługa kasy fiskalnej (ZAJĘCIA Z OBSŁUGI POWINNY WYINIEŚĆ NIE WIECEJ NIŻ 8 GODZIN) Szczegółowy program szkolenia musi zostać zawarty na druku stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany zakres programu szkolenia jest zakresem minimalnym, który musi zostać zrealizowany podczas zajęć. Wykonawca może przedstawić autorski program szkolenia, zawierający wskazane niezbędne minimum poszerzone o inne zagadnienia lub moduły dotyczące zakresu szkolenia. c. Osoba, której nieobecność na zajęciach przewyższać będzie 20% godzin przewidzianych programem szkolenia i nie uzupełni wiedzy nie może uzyskać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i tym samym przystąpić do egzaminu. d. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, oraz którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęli zatrudnienie, Ina pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zgodnie z art. 41 ust. 3b oraz art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013.674 ze zm.) e. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 4 dni roboczych: - harmonogram szkolenia uwzględniający daty, ramy czasowe, zakres tematyczny, imię i nazwisko wykładowcy oraz miejsce odbywania zajęć (termin rozpoczęcia kursu musi być ustalony wspólnie między Zamawiającym a Wykonawcą), - preliminarz kosztów (wzór preliminarzu zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego), - bezzwrotny komplet materiałów dydaktycznych przygotowany przez Wykonawcę jakie otrzymają uczestnicy szkolenia w pierwszym dniu zajęć. Wskazane dokumenty mogą zostać przesłane na maila z jednoczesnym wysłaniem ich oryginałów pocztą. f. Na zmianę w harmonogramie zajęć Zamawiający musi wyrazić zgodę, po wcześniejszym przedłożeniu przez Wykonawcę pisemnego zapytania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupnaklo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach