Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Gulbiny

Wójt Gminy Brzuze ogłasza przetarg

 • Adres: 87-517 Brzuze, Brzuze 62
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2701123, 2701138 , fax. 054 2701123, 2701138
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Brzuze
  Brzuze 62 62
  87-517 Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2701123, 2701138, fax. 054 2701123, 2701138
  REGON: 91086672600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzuze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Gulbiny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Gulbiny Zakres zamówienia: Drogi dojazdowa w miejscowości Gulbiny dł. 85 mb, szer. 3,5 mb: 1. Wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem tłuczniowym 0/31,5 rozciełanym mechanicznie o średniej grubości 5 cm - 344 m2 2. Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 315 m2 3. Wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 29 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzuze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach