Przetargi.pl
Usługa sprzątania placówek Łódzkiego Oddziału regionalnego ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 92202 Łódź, Al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 756 700 , fax. (042) 674 60 92
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny
  Al. J. Piłsudskiego 84
  92202 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 756 700, fax. (042) 674 60 92
  REGON: 1061308300108
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania placówek Łódzkiego Oddziału regionalnego ARiMR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest usługa stałego sprzątania pomieszczeń biurowych siedziby ARiMR Łódzkiego Oddziału Regionalnego i 21 Biur Powiatowych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz utrzymanie czystości na zewnątrz, na terenie wybranych Biur Powiatowych 1. Na przedmiot zamówienia składa się wykonywanie usługi sprzątania na rzecz Zamawiającego, polegającej: a) na utrzymaniu porządku i czystości biurowych pomieszczeń użytkowych placówek ARiMR w województwie łódzkim wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ b) na zamiataniu i usuwaniu śmieci z powierzchni chodników i innych ciągów pieszych (w tym parkingów w okresie styczeń – grudzień oraz na odśnieżaniu, usuwaniu lodu i wysypywaniu piasku i soli w okresie styczeń – kwiecień oraz listopad – grudzień na terenie placówek ARiMR wymienionych w załączniku nr 5, utrzymaniu czystości na zewnątrz budynku na terenie placówek ARiMR wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ 2. Powierzchnie objęte usługą sprzątania wymienione w pkt 1a wynoszą odpowiednio 10244,53 m2 (poz. I) i 2604,73 m2 (poz. II) – Załącznik nr 4 do SIWZ. Istnieje możliwość zwiększenia powierzchni sprzątanej do 13720,73 m2 (tj. dla poz. I – 10744,53 m2 i dla poz. II – 2976,20 m2 ) i zmniejszenie do metrażu wyjściowego tj. na dzień podpisania umowy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zwiększeniu lub zmniejszeniu powierzchni podlegającej sprzątaniu z tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Powierzchnia objęta usługą sprzątania chodników na terenie wybranych placówek ARiMR wymieniona w pkt 1b wynosi łącznie 2610 m2 – Załącznik nr 5 do SIWZ. Istnieje możliwość zwiększenia powierzchni sprzątanej do 2810 m2 i zmniejszenia do metrażu wyjściowego tj. na dzień podpisania umowy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zwiększeniu lub zmniejszeniu powierzchni podlegającej sprzątaniu z tygodniowym wyprzedzeniem 4. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków Wykonawcy w ramach świadczonej usługi stałego sprzątania powierzchni biurowej określa Załącznik nr 1.1 do formularza oferty. 5. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków Wykonawcy w ramach świadczonej usługi stałego sprzątania powierzchni na zewnątrz określa Załącznik nr 1.2 do formularza oferty. 6. Do wszystkich wymienionych w Załączniku Nr 1.1 do formularza oferty czynności związanych z wykonywaniem usługi stałego sprzątania powierzchni biurowych Wykonawca użyje własnych środków i artykułów higienicznych oraz własnego sprzętu. 7. Przy realizacji umowy Wykonawca będzie używał środków czystości i konserwacyjnych oraz materiałów higieniczno – sanitarnych gwarantujących utrzymanie wymaganej przez Zamawiającego higieny sanitarnej, a także właściwych do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Środki czyszcząco – dezynfekujące oraz materiały higieniczno – sanitarne muszą być odpowiedniej jakości, skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku, posiadające atest PZH, bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające właściwości odłuszczająco – myjące. 8. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości musza odpowiadać wymogą ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 poz. 1203) tj. nie mogą zawierać substancji powodujących zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub życia człowieka. 9. Środki czystości oraz materiały higieniczno – sanitarne będą dostarczane i uzupełniane według bieżących potrzeb w celu zapewnienia należytego wykonania usługi sprzątania. 10. Dostarczane środki czystości muszą być nowe, nie używane wcześniej, wolne od wad fizycznych, posiadać oznaczenie na opakowaniu w języku polskim. 11. Dostarczane przez Wykonawcę materiały higieniczno – sanitarne muszą być nowe, nie używane wcześniej, wolne od wad fizycznych, posiadać oznaczenie na opakowaniu w języku polskim, odpowiadać rozmiarom posiadanych przez Zamawiającego pojemników oraz muszą spełniać poniższe wymogi: a) dwuwarstwowy ręcznik papierowy składany typu Z-Z o gramaturze minimum 2x19g/m2, wykonany z 100% celulozy, gofrowany, w kolorze białym, b) papier toaletowy dwuwarstwowy o gramaturze minimum 36g/m2, wykonany z makulatury bielonej gofrowanej, szerokości rolki uzależnionej od pojemnika 12. Dostarczane przez Wykonawcę poniższe środki czystości muszą odpowiadać opisanym niżej wymogą: a) mydło w płynie o perłowej i gęstej konsystencji, wysokopieniące o miłym zapachu, pH 5,5 b) płyn do mycia naczyń – płyn o gęstej konsystencji i przyjemnym zapachu c) kostki toaletowe o działaniu antybakteryjnym, odświeżającym i zapobiegającym osadzaniu się kamienia o wadze nie mniejszej niż 40g (ze względu na częste przypadki zapychania toalety wskutek niewłaściwego mocowania kostki, decyzję o konieczności ich stosowania podejmie każdy kierownik placówki). 13. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy próbek (egzemplarza) używanych środków czystości oraz materiałów higieniczno - sanitarnych w celu kontroli co do ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Używane przez Wykonawcę środki czystości oraz materiały higieniczno - sanitarne muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach umożliwiających identyfikację producenta oraz parametry użytkowe. 14. Do wszystkich wymienionych w Załączniku nr 1.2. do SIWZ czynności związanych z utrzymaniem porządku na zewnątrz Wykonawca użyje własnego sprzętu oraz piachu i soli. 15. Sprzątanie pomieszczeń określonych w załączniku nr 1.1 do SIWZ odbywać się będzie od poniedziałku do piątku oraz w innych terminach - na potrzeby Zamawiającego, w czasie pracy biura w godzinach wskazanych przez Zamawiającego, o których poinformuje Wykonawcę usługi. 16. Usługa utrzymania porządku na zewnątrz odbywać się będzie w terminach określonych w załączniku nr 1.2. 17. Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik-/cy będzie/-ą zgłaszał/-ć Wykonawcy na bieżąco wszelkie uwagi związane z nienależytym wykonaniem świadczonych usług. 18. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład i porządek, a prace wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu. 19. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiadać za przestrzeganie tych przepisów. 20. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania na terenie obiektu, na którym wykonuje czynności objęte przedmiotową umową, wewnętrznych przepisów regulujących zasady ochrony obiektu, osób i mienia oraz egzekwowania tych przepisów od zatrudnionych przez siebie pracowników. 21. W przypadku usług wykonywanych poza ustalonym harmonogramem sprzątania, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym terminów ich realizacji, z tygodniowym wyprzedzeniem. 22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek działań innych pracowników Wykonawcy, a także zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usług. 23. Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wykonują powierzoną im pracę samodzielnie bez możliwości wprowadzania do sprzątanego obiektu osób trzecich. 24. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania po bieżących remontach pomieszczeń (malowanie, przeróbki budowlane itp.) jako czynność równoważną za okres trwania remontu i braku wykonywania usługi sprzątania w tym okresie. 25. Powierzchnia wymieniona w załączniku nr 4 do SIWZ (poz. II) obejmująca swym zakresem serwerownie, składnice akt, magazynki, archiwum może być sprzątana wyłącznie w obecności i zgodnie ze wskazówkami wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 26. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług dodatkowych niewymienionych powyżej w sytuacjach awaryjnych (np. zalanie pomieszczeń), w ramach otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia. 27. Okres realizacji zamówienia od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach