Przetargi.pl
Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 93469 Łódź, ul. Sanitariuszek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 404 776 , fax. (042) 640 47 75
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
  ul. Sanitariuszek 66
  93469 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 404 776, fax. (042) 640 47 75
  REGON: 47054203300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: PAKIET A - Zakup usługi SAP Enterprise Support (abonament). PAKIET B - Serwis aplikacyjny (obsługa oraz wsparcie techniczne). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72253200-5

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: PAKIET A i PAKIET B Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich w wysokości: PAKIET A 1.500,00zł. PAKIET B 2.500,00zł. Wadium należy wnieść do godz. 11:30 dnia 22.02.2017 r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu (wadium należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego w ING Bank Śląski: ING Bank Śląski nr: 23 1050 1461 1000 0024 1570 2741 iban: PL23105014611000002415702741 swift: INGBPLPW z dopiskiem: „Wadium dot. przetargu pn.: Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP – PAKIET …” (miejsce wykropkowane należy wypełnić) Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na ww. koncie Zamawiającego w terminie jw.); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. poz.1158 z późn. zm.). Uwaga! Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu – musi być wystawione bezwarunkowo, z uwzględnieniem art. 46 ust. 4a oraz ust.5 PZP. Zatrzymanie wadium następuje na każde pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust.5 PZP. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia funkcjonowania wadium przez pełny okres związania z ofertą (z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 2 i ust. 3 PZP). W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności wadium. Zamawiający dokona zwrotu wadium wyłącznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 46 ust: 1, 1a, 2 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach